Hliněné povrchy v současné architektuře

Abstract
Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných povrchů na území dnešní České republiky, ve kterých hledá souvislosti s dnešní praxí. Z důkladného zhodnocení současné situace pak práce vyvozuje závěry, kterými jsou perspektivy a možné tendence budoucího vývoje hliněných povrchů a to jednak v mezích architektury, jednak přesahující do dalších oborů.
The theme of this thesis are surfaces made of unburned earth and used in architecture. The thesis focuses mainly on detailed mapping and analysis of the present state. However, it does not omit the historical roots of earthen surfaces in the area of today`s Czech Republic. In these roots it looks for connections with contemporary practice. The thesis deduces conclusions from thorough evaluation of the present situation – it shows perspectives and possible drift of the future development of earthen surfaces. Both in the field of architecture and in areas broadening this field.
Description
Citation
ŠMARDOVÁ, K. Hliněné povrchy v současné architektuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
2012-11-05
Defence
disertační práce je přínosem v oblasti estetiky hliněných povrchů a formuluje jejich současný potenciál. Práce je významným metodologickým přínosem v oboru vzdělávání a je základem pro další výzkumnou činnost.Práce, zejména v oblasti kreativnosti a estetických možností splňuje požadavek na původnost řešení vědeckého problému. Otevírá fakticky novou oblast, nový architektonický prostředek v architektonické tvorbw s interdisciplinárním přesahem. Kovise považuje za vhodné publikování disertační prác e.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO