Ověřování vlastností betonů s nanočásticemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu přídavku uhlíkových nanočástic do cementových kompozitů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na rešerši informací o uhlíkových nanočásticích, přesněji o uhlíkových nanotrubičkách a grafen oxidu. Jsou zde shrnuty metody dispergace uhlíkových nanotrubiček a jejich vliv na cementové kompozity. Praktická část navazuje na rešerše z části teoretické. V první fázi byla ověřena správná technika dispergace grafen oxidu. Následně byly ověřeny účinky grafen oxidu na mechanické vlastnosti cementových malt. V závěrečné fázi diplomové práce byly poznatky získané z předchozí části ověřeny na betonových vzorcích.
This diploma thesis deals with the influence of addition of carbon nanoparticles on cement composites. The theoretical part of the diploma thesis is focused on the research of information about carbon nanoparticles, more precisely about carbon nanotubes and graphene oxide. There are summarized methods of dispersing carbon nanotubes and their effects on cement composites. The practical part follows the theoretical part of the research. In the first phase, the correct technique of graphene oxide dispersion was verified. Subsequently, the effects of graphene oxide on the mechanical properties of cement mortars were verified. In the final phase of the diploma thesis, the knowledge gained from the previous part was verified on concrete samples.
Description
Citation
PACLTOVÁ, K. Ověřování vlastností betonů s nanočásticemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Arne Žurek, CSc. - předseda, Ing. Roman Michalčík - místopředseda, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. - člen
Date of acceptance
2019-01-29
Defence
Studentka Pacltová Klára seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Ověřování vlastností betonů s nanočásticemi~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO