Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií

Abstract
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných konštrukcií so zameraním na vlhkosť dostupné ako u nás tak aj v zahraničí. Mimo popisu metód a analýzy ich rozdielov sú na príkladoch naznačené postupy, identifikované ich vlastnosti a objasnený aplikačný rámec jednotlivých metód. Uvedené príklady nedokladujú iba ukážku postupov, ale naznačujú ich limity a vo vzájomnom porovnaní sú identifikované úskalia aplikácie jednotlivých modelov. V rámci práce je uvedené aj základné pojednanie o materiálových parametroch nevyhnutných pre tieto typy výpočtov. Z hľadiska teórie transportu tepla a vlhkosti práca objasňuje niekoľko otázok definovaných zadaním. Napĺňanie jednotlivých cieľov je v teoretickej rovine realizované analýzou a výpočtami. Výpočty sú realizované nielen známymi metódami, ale aj vyvinutým komplexným algoritmom implementujúcim simultánny transport tepla a vlhkosti založený na báze konečných prvkov, umožňujúci uvažovať aj nelineárne správanie sa materiálových parametrov. V praktickej rovine práca obsahuje popis a výsledky dvoch experimentov. Stručne je v práci obsiahnutý aj popis vyvinutého elektronického zariadenia pre zber dát z experimentálnych modelov. Výsledky získané z experimentov sú konfrontované ako s jednoduchšími tak pokročilejšími teoretickými modelmi. V závere práce je obsiahnutá diskusia, ktorá v sebe integruje syntézu získaných poznatkov. Stručne rekapituluje prínos práce pre vedný odbor, inžiniersku prax a naznačuje smery pre ďalšiu prácu v tejto oblasti.
This dissertation thesis is focused on the study of simultaneous transport of heat and moisture in building components. First, the introduction briefly summarises current international state of the art in assessment and evaluation of building components focused on moisture. Besides description of methodological approaches and analysis of differences between them, the approaches are modelled using examples which help to identify their properties and explain the application framework of the methods. These examples do not only illustrate the procedures; they also indicate their limits and identify the pitfalls of models’ application in comparison with each other. Next, the thesis includes basic introduction to material parameters necessary in numerical modelling. Moreover, solutions to questions from the assignment are discussed from the point of view of the theory of heat and moisture transport. To fulfil the thesis’ objectives, theoretical analysis and calculations were implemented. Calculations were carried out not only by well-known methods, but also using an own-developed complex algorithm which implements simultaneous heat and moisture transport modelling based on finite element methods and which allows to implement nonlinear behaviour of material properties. Furthermore, the thesis contains description of and results from two experiments. A brief description of an electronic device developed and used for the experiments is included. Experimental results are confronted with both simplified and advanced theoretical models. At last the thesis concludes with discussion of acquired findings, brief summary of potential contribution of this work to the field of building science and engineering practice, and indication of the directions for further development.
Description
Citation
SLÁVIK, R. Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2019-01-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO