Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.

Abstract
Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody obsažené v evropských technických normách, diskutuje se přínos jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody. Součástí jsou i souhrnné závěry praktické aplikace zkušebních postupů aplikovaných pro 10 běžně dostupných průmyslově vyráběných tmelů na 8 různých podkladech zahrnujících fasádní obkladové desky používané pro systémy lehkých obvodových plášťů. Práce obsahuje obecné závěry týkající se jednotlivých zkušebních metod. Součástí výzkumu jsou rovněž různé způsoby přípravy a kondicionování zkušebních těles, které simulují různé podmínky působení prostředí a v některých případech hrají zcela rozhodující roli pro konečné hodnocení tmelů.
The dissertation thesis is focused of the method of testing the building sealnats. This is a summary of the research focused on the evaluation of sealants in interaction with the underlying materials. Attention is focused on the official test methods contained in European technical standards, the benefits of individual methods, their advantages and disadvantages are discussed. Also included are the overall findings of the practical application of the test procedures applied to 10 commercially available industrial sealants on 8 different substrates, including facade lining boards used for lightweight envelope systems. The dissertation thesis contains general conclusions about individual test methods. The research also includes various ways of preparing and conditioning test specimens that simulate different environmental conditions and, in some cases, play a crucial role in the final evaluation of sealants.
Description
Citation
HANZELKOVÁ, M. Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - oponent, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - oponent, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - člen, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - člen, Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - člen, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - člen, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - člen, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen
Date of acceptance
Defence
Disertační práce Ing. Martiny Hanzelkové řešila velmi kvalitní a relativně málo prozkoumanou problematiku kvality těsnících tmelů. Výstupy z DP naleznou dobré uplatnění ve stavební praxi. Současné téma DP poskytuje široké možnosti dalšího pokračování ve vědecké práci. Otázky a odpovědi: Vysvětlete význam pojmů: Adheze, Koheze Adheze – přilnavost (přídržnost) – porucha spojovacího můstku Koheze – soudržnost materiálu vrstvy hodnoceného souvrství Jak ovlivní životnost tmele další vlastnosti tmele? Práce se zabývala vlivem UV záření, životnost v dalším vývoji je třeba více zohlednit. Jaká je funkční závislost adheze u zkoumaných tmelů na jejich kohezi. Doktorandka odpověděla uspokojivě. Vztah vlastností konkrétního tmelu a šířky spáry jako maximálně přípustné – vhodné? Nebylo konkrétně k odpovědi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO