2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Studium vlivu granulometrie jemných částic na fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Louda, Pavel; Hela, Rudolf; Klečka,, Tomáš; Ďurica,, Tibor; Hubáček, Adam
  V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti jemnozrnných příměsí a způsoby, jakými tyto příměsi modifikují cementový tmel a vlastnosti betonu. Dále jsou zde popsány způsoby, jak lze sestavovat křivky zrnitostí v rozmezí 0 - 1000 µm. V praktické části jsou popsány vlastnosti všech složek betonu, které byly pro zkoušky použity. Z příměsí a cementu byly sestavovány jednotlivé křivky zrnitostí. Sestavování křivek zrnitosti bylo prováděno v první fázi manuálně za pomocí programu MS Excel. Následně byl na základě poznatků ze skládání křivek zrnitostí vyvinut jednoduchý program, který dle zadaných limitů složí křivku zrnitosti automaticky. Maximální náhrada cementu byla stanovena na 25% hmotnosti. Fyzikálně - mechanické vlastnosti takto sestavených křivek zrnitosti byly nejprve ověřeny na maltových směsích, kde byly ověřovány zejména zpracovatelnost, objemové hmotnosti a pevnosti v čase 7, 28 a 90 dní. U vybraných receptur byla navíc ověřena pórovitost cementového tmele pomocí rtuťové porozimetrie. Získané poznatky byly následně v laboratoři aplikovány na beton. Zde byla maximální náhrada cementu stanovena na 30%. Ověřovány byly zejména konzistence betonu v čase, obsah vzduchu v betonu a pevnost betonu v tlaku po 3, 7, 28 a 90 dnech. Ověření bylo provedeno i v praxi při optimalizaci samozhutnitelného betonu. U optimalizované receptury byly zachovány mechanické vlastnosti, ale oproti původní receptuře došlo k finanční úspoře a ke snížení emisí CO2.
 • Item
  Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Žižlavská, Adéla; Hlavínek, Petr; Rusník,, Igor; Bodík,, Igor
  Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným. Společně však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili zcela nový druh znečištění. Jedná se o skupinu látek, jež pro své účinky na živé organismy představuje daleko větší nebezpečí než „běžné“ organické znečištění. Vzhledem k jejich cizorodému původu vůči sloučeninám přirozeně se vyskytující v životní prostředí jsou označována názvem „Xenobiotika“. Jedná se o skupinu zahrnující velké množství různorodých substancí, s nestejnými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi jako jsou například farmaka, pesticidy, detergenty, barvy, laky, plastové obaly, potravinářská aditiva, kosmetické produkty a mnohé další. Ačkoli se tyto látky do vodního cyklu začali dostávat již od 30 let 20 století jejich koncentrace se často pohybuje, až na samé hranici detekčního limitu, proto začala být jejich přítomnost ve vodách zkoumána podrobněji až v letech 80. a to v návaznosti na rozvoj analytických technologii chemického složení vod. Hlavní nebezpečí těchto látek spočívá v tom ,že primárně neznehodnocují životní podmínky organismů (tj. nesnižují kvalitu vody) ,ale ovlivňují přímo samotné organismy a to buď matením endokrinního systému nebo přímo poškozováním RNA či DNA, což vyvolává mutagenní změny, rakovinotvorné bujení, vrozené vady, metabolické poruchy, změny pohlaví, degeneraci reprodukčních schopnosti celých populací či vymizení pudu sebezáchovy. Zdrojem xenobiotik ve vodním cyklu potažmo v celém životním prostředí jsou prokazatelně převážně odpadní vody, přičemž ke kontaminaci dochází skrze čistírny odpadních vod, jež nejsou konstruovány na odbourávání tohoto typu znečištění. Dizertační práce se věnuje problematice xenobiotik v odpadních vodách, přičemž je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podrobně shrnuje současný stav poznání problematiky xenobiotik v odpadních vodách od jejic
 • Item
  Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Janků, Michal; Cikrle, Petr; Hobst, Leonard; Matula, Radek
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a princip jejich zjišťování. Praktická část popisuje měření provedené v laboratoři na zkušebním tělese a v terénu na betonovém mostě. Největší pozornost je věnována především infračervené termografii, georadaru a ultrazvukové pulse-echo metodě. Na základě výsledků disertační práce byly vypracovány doporučení pro použití termografické zkušební metody v praxi.
 • Item
  Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Holý, Ondřej; Horák, Vladislav; Vojtasík,, Karel; Pruška, Jan
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a shrnuje sanační metody a technologie k jejich odstranění. Na základě poznatků získaných z konkrétních staveb v ČR a na základě autorem řešeného výzkumného projektu podává návrh na optimalizaci kotevních prvků jako bazální součásti většiny sanačních metod.
 • Item
  NÁVRH NDT METODY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Komárková, Tereza; Anton, Ondřej; Steinbauer,, Miloslav; Maňas,, Pavel
  Dizertační práce se zabývá návrhem nedestruktivní metody testování (NDT) určené pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení a stanovení koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. V současné době na poli diagnostiky stavebních konstrukcí není dostupná žádná nedestruktivní metoda umožňující hodnotit koncentraci a současně homogenitu drátkobetonu. Ústav stavebního zkušebnictví (SZK FAST VUT v Brně) disponuje několika diagnostickými přístroji, avšak jejich využitelnost pro hodnocení vybraných parametrů drátkobetonu nebyla během dosavadní výzkumné činnosti prokázána. Tyto poznatky vedly k návrhu nového měřicího přístroje ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (UTEE FEKT VUT v Brně) a sepsání metodiky hodnocení těchto parametrů. Navržená NDT metoda byla experimentálně testována a ověřována její využitelnost pro hodnocení drátkobetonu ve stavební praxi.