Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek

Abstract
Disertační práce se zabývá zhodnocením výškové přesnosti při určování prostorové polohy technologií GNSS. V rámci práce byla realizována řada experimentálních měření zabývajících se problematikou GNSS a výšek. Prostřednictvím současného určování elipsoidických výšek určovaných technologií GNSS a nadmořských výšek z nivelačních měření byl modelován lokální průběh kvazigeoidu. Za účelem realizace navržených experimentálních měření byla vybudována síť výškových bodů na části území města Brna. Model kvazigeoidu určený z navržených experimentálních měření byl porovnán s vybranými modely kvazigeoidu a s lokálním modelem určeným z astronomických měření. Jedním z dílčích výstupů této práce je návrh metodiky určování výšek pomocí současného měření technologií GNSS a nivelací. Tímto způsobem je možné určovat anebo ověřovat nadmořské výšky bodů pomocí měření technologií GNSS.
This Thesis deals with the evaluation of height accuracy of GNSS point positioning. Many experimental measurements aimed on GNSS and heights issues was realised within this work. The ellipsoidal heights were measured together with the orthometric heights and then the local Quasigeoid model was created. The network of height points was built to realisation of proposed measurements on the territory of the city Brno. The model of Quasigeoid from experimental measurement was compared with any other models of Quasigeoid and with local astronomical model. The partial aim of this Thesis is the proposal of methodology of height determination by GNSS technology and levelling measurement together. We can determine or verify the orthometric heights by using GNSS measurement and this methodology.
Description
Citation
KURUC, M. Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO