Řízení stavební zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky a je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na seznámení s některými pojmy projektového řízení, řízení nákladů, času a rizik. V závěru teoretické části jsou popsané druhy výstavby rodinného domu. Praktická část obsahuje aplikování uvedených principů na příkladu konkrétní stavební zakázky. Dále popisuje a analyzuje organizaci stavební zakázky a společně s řízením rizik plní stanovené cíle. Požadovaným výstupem diplomové práce je zpracování potřebných dokumentů pro řízení konkrétní stavební zakázky rodinného domu stavbou svépomocí.
This thesis is devoted to management of construction contract and the thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused on familiarizing with some concepts of project management, cost control, time management and risk management. At the end of the theoretical part, there are described types of construction of a family house. Practical part involves applying these principles on the example of the particular construction work contract. It also describes and analyzes organization of construction contract and together with risk management meets the appointed target. The desired output of theses is processing of necessary documents for the management of specific construction contract by house raising.
Description
Citation
KADEŘÁVKOVÁ, J. Řízení stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Biolek - tajemník, Ing. Hana Kovářová - tajemník, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Studentka Kadeřávková Jitka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Řízení stavební zakázky~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO