Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání plavebního stupně. V této variantě se uvažuje s vybudováním zdymadla, jehož součástí je i malá vodní elektrárna. Na začátku je vyřešeno umístění jednotlivých stavebních objektů s ohledem na podmínky v zájmové lokalitě. Poté následuje podrobnější rozpracování stavební a technologické části malé vodní elektrárny. Součástí práce je průvodní a technická zpráva, výkresová dokumentace, hydrotechnické a hydroenergetické výpočty a fotodokumentace.
The content of this diploma thesis is a feasibility study of a small hydropower station within the navigation lock Přelouč II. This work builds on the framework proposal of one variation of layout arragement of the navigation lock. In this variant is considered to build a lock, which also includes a small hydropower station. At the beginning, the location of individual building objects is resolved with respect to the conditions in the locality. This is followed by a more detailed development of the building and technological part of a small hydropower plant. Part of the thesis is accompanying and technical report, drawing documentation, hydrotechnical and hydroenergetic calculations and photographic documentation.
Description
Citation
KRATINA, J. Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - předseda, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Nehudek - tajemník, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen, Ing. Věra Niklová - člen, Ing, Tomáš Roth - člen, Ing. Michal Žoužela, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Student Kratina Jakub seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO