Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem možného způsobu financování rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči a výběrem optimální varianty. V teoretické části jsou shrnuty všechny důležité pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. Jedná se o veřejnou správu v České republice, centrální a místní rozpočtové soustavy, výběrová řízení a zdroje financování. V praktické části jsou nalezeny způsoby financování městské investice a to, jak vlastní, tak cizí. Mezi které lze zařadit úvěry a dotační tituly.
The diploma thesis deals with the proposal of a possible way of financing the reconstruction of Charles Square in Třebíč and choosing the optimal variant. The theoretical part summarizes all important concepts related to the theme of the diploma thesis. These include public administration in the Czech Republic, central and local budget systems, selection procedures and funding sources. In the practical part are found the ways of financing the urban investment, both own and foreign. These may include credits and grant titles.
Description
Citation
HYKOLLI, N. Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Biolek - tajemník, Ing. Hana Kovářová - tajemník, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Miloš Waldhans - člen, PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-29
Defence
Student Hykolli Nikolas seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči~ reagoval výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO