Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení byla instalace těsnicí stěny realizovaná v roce 2013. Od roku 2011 je zemní hráz pilotně monitorována sondami metody elektrické impedanční spektrometrie. Diplomová práce se zabývá zpracováním dat zjištěných uvedenou metodou a srovnáváním stanovené elektrické vodivosti zeminy hráze s daty měřenými na zemní hrázi vodního díla (teplota, úroveň hladiny vody v nádrži, průsak) před a po instalaci těsnicí stěny.
This diploma thesis deals with the analysis of the monitoring of the Karolinka water reservoir earth dam. For the reason of seepage detected on the downstream face of the dam, the water reservoir was operated in a limited regime practically from its beginning. One of the most significant interventions aimed at reducing them was the installation of a sealing wall realized in 2013. Since 2011, the earth dam has been pilot-monitored by probes of the electrical impedance spectrometry method. The thesis deals with the processing of the data obtained by this method and with the comparison of the determined electrical conductivity of the dam soil with the data measured on the earth dam (temperature, water level in the reservoir, seepage) before and after installation of the sealing wall.
Description
Citation
KOUDELKOVÁ, E. Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Andrej Šoltész, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - místopředseda, Ing. Mario Hala - tajemník, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen, Ing. Petr Holomek - člen, Ing. Pavel Svatoš - člen, Ing. Miroslav Špano, Ph.D. - člen
Date of acceptance
2019-01-30
Defence
Studentka Koudelková Eva seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO