2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 517
 • Item
  Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kuric, Filip; Kosňovský, Michal; Nykodym, Jakub
  Diplomová práce se zabývá převedením cyklistů přes vodní dílo Nové Mlýny. Návrh vede po hrázi, mimo stávající silnici I/52, jako příprava pro záměr dálnice D52. Práce řeší návrh směrového a výškového vedení cyklostezky podél silnice I/52, napojení cyklostezky na přilehlou síť cyklotras a varianty křížení cyklotrasy 5174 se silnicí I/52 pro zvýšení bezpečnosti.
 • Item
  Cyklostezka Blansko – Nový Hrad
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Efenberk, Tomáš; Kosňovský, Michal; Patočka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace koridoru pro chodce a cyklisty na trase Blansko ČKD – Nový Hrad. Jedná se o společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél toku řeky Svitavy a železniční trati č. 260 Brno – Česká Třebová a krajské silnice II/379. Součástí návrhu budou případné lávky přes řeku Svitavu a další stavební řešení umožňující překonání náročného terénu v problematickém úseku. Součástí diplomové práce je koncept variantního směrového řešení trasy a odůvodnění výběru podrobněji řešené varianty.
 • Item
  Studie plavebního stupně Přelouč II
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Suchomelová, Aneta; Dráb, Aleš; Špano, Miroslav
  Cílem diplomové práce je podrobnější rozpracování dispozičního řešení varianty C.2, rámcového návrhu možných variant poskytnutý ŘVC ČR, plavebního stupně Přelouč II jako celku s následným detailním řešením objektu plavební komory. Studie se skládá z několika částí, konkrétně zpracování technické zprávy, výkresové dokumentace pla-vební komory a plavebního kanálu a fotodokumentace lokality.
 • Item
  Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Bolek, Marek; Dráb, Aleš; Roth, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie MVE jako součást plavebního stupně Přelouč II. Řešení navazuje na dispoziční návrh, uspořádání stavebních objektů jedné z možných variant. V rámci studie je rovněž proveden dispoziční návrh jezu s přilehlou plavební komorou k zajištění splavnosti úseku toku Labe v ř. km 949,23 – 951,20 u města Přelouč v okrese Pardubice. Úvod práce zahrnuje vyhodnocení místních podmínek, v jejichž návaznosti je upřesněno umístění stavebních objetů. V další části je na základě dostupných hydrologických údajů a spádových podmínken navržen konkrétní typ soustrojí MVE. Poslední část práce zahrnuje návrh stavebně-technologického řešení strojovny formou technické zprávy a výkresové dokumentace stavby.
 • Item
  Posouzení ochrany významných měkkých cílů vůči teroristickým útokům prostřednictvím simulace evakuace osob
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Uhlík, Ondřej; Apeltauer, Tomáš; Hromada,, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou terorismu ve vztahu k měkkým cílům a následným posouzením vybraného měkkého cíle z hlediska dopadů potenciálního teroristického útoku. Posuzovaným měkkým cílem byla Základní škola Sirotkova v Brně. Kritériem posouzení byla doba evakuace školy jako celku a jejích jednotlivých částí. Pro stanovení reálných hrozeb byla pro objekt zpracována analýza rizik, ve které byla klasifikována pravděpodobnost a míra dopadů potenciálních útoků. Na základě této analýzy byly určeny nejvíce pravděpodobné scénáře útoku. Tyto scénáře byly následně implementovány do pokročilého numerického 3D modelu, na kterém byla evakuace, v rámci těchto scénářů, simulována. V rámci posouzení školy, si práce dále kladla za cíl porovnání třech různých přístupů k procesu evakuace. Porovnán byl evakuační proces nastavený dle parametrů experimentálních dat, získaných z nácviku reálné evakuace základní školy, s evakuačními procesy nastavenými dle standardů požárních norem ČSN a mezinárodních standardů požární bezpečnosti SFPE. Výsledky jednotlivých simulací byly zpracovány se statisticky určeným percentilem pravděpodobnosti. Výstupem posouzení bylo stanovení pravděpodobné doby evakuace školy a jejích dílčích částí. Na základě těchto výsledků byl zpracován návrh optimalizace evakuačního procesu školy, kterým bylo docíleno zefektivnění procesu a snížení doby evakuace pro maximální snížení dopadů potenciálního teroristického útoku.