PERSPEKTIVY VÝVOJE IPO V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Abstract
Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o vstupu na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE, a formulovat doporučení pro další rozvoj této formy financování. Klíčovými metodickým nástrojem je sběr primárních dat pomocí dotazníku, ve kterém se respondenti (zpravidla v pozici CFOs) vyjadřovali k otázkám vztahujícím se k interním a externím faktorům ovlivňujícím aktivitu v oblasti IPO. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejsilnější motivy pro uskutečnění IPO je možnost získat kapitál pro financování investičních příležitostí, zlepšit publicitu a image společnosti, snížit zadluženost a být uznán příslušnou finanční komunitou jako významná společnost. Mezi bariéry, které nejvíce ovlivňují implementaci IPO, pak patří povinnost zveřejňovat informace o společnosti, které jsou klíčové pro konkurenční výhodu, asymetrie informací mezi externími investory a společností, zájem udržet si rozhodovací kontrolu nad společností a existence alternativních administrativně méně složitých zdrojů kapitálu v době implementace IPO. Makroekonomické faktory, které z pohledu CFOs mají největší vliv na uskutečnění IPO, jsou zejména příznivé podmínky na akciovém trhu, příznivé podmínky v odvětví, ve kterém společnost působí, příznivý růst HDP a možnost využití bankovních úvěrů v době relativně nízkých úrokových sazeb. Výsledky disertační práce jsou východiskem pro formulaci doporučení směřujících k možným kandidátům na IPO.
The main aim of this dissertation is to identify the factors influencing the decision-making of enterprises on entering the capital market in selected CEE countries and formulate recommendations for further development of this form of financing. The key methodological tool is the collection of primary data by means of a questionnaire in which respondents (usually in the CFOs position) expressed their views on the issues related to internal and external factors affecting IPO activity. The results of the questionnaire survey show that the strongest motives for IPO implementation are the ability to raise capital to finance investment opportunities, improve publicity and image of the company, reduce debt, and be recognized by a relevant financial community as an important company. Among the barriers that most affect IPO implementation are the obligation to disclose company information that is key to a competitive advantage, asymmetry of information between external investors and the company, the interest in retaining decision-making control over the company, and the existence of alternative administratively less complex capital resources at the time of implementation of IPO. As per CFOs macroeconomic factors that have the greatest impact on IPO are favorable conditions in the stock market, favorable conditions in the sector in which the company operates, favorable GDP growth, and the use of banking loan at a relatively low interest rate. The results of the dissertation are the basis for the formulation of recommendations for potential IPO candidates.
Description
Citation
PLOTTOVÁ, S. PERSPEKTIVY VÝVOJE IPO V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. (člen) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-11-30
Defence
Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů: - Můžete prosím objasnit situaci v ČR a Polsku při vstupu podniků na kapitálové trhy formou IPO. Zaměřte se při své odpovědi i na aktuální makroekonomický vývoj v dané zemi, tedy na růst HDP, průmyslovou produkci a pozitivní vývoj na akciových trzích. - V disertační práci používáte současně výrazy podhodnocení emisního kurzu a podcenění cenných papírů. Jsou to podle Vás synonyma? - Na str. 27 se zabýváte náklady emise IPO. Můžete konkretizovat jejich výši? - Na str. 89 se zabýváte vyhodnocením kritéria snížení nákladů na dluh a vlastní kapitál. Můžete vysvětlit, jak (v jaké míře) přispívá IPO ke snížení N na dluh a jak ke snížení N na cizí kapitál? - Vysvětlete, jak implementace IFRS snižuje náklady kapitálu (str. 136). - Na str. 137 uvádíte, že jedním z faktorů podporujících IPO ….. je lákavá šance na dividendy při růstu prodejů. Můžete toto blíže vysvětlit, případně doplnit další, související faktory?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO