2018/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Přehled konferencí 2019
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
 • Item
  Obhajoby doktorských prací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
 • Item
  Mezioborová problematika znalecké specializace „Sebeobrana a použití zbraně“
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12) Maláník, Zdeněk
  Článek pojednává o problematice interdisciplinární znalecké specializace Sebeobrana a použití zbraně, která je stále více využívána orgány činnými v trestním řízení. Autor demonstruje základní problematiku mezioborových průsečíků specializace a obvyklé formy jejích výsledků, včetně přínosu specializace pro vyšetřovatele, obhájce, státního zástupce a soudce. V článku jsou uvedeny rozšířené mýty spojené s terminologií sebeobrany, profesní obrany a exaktního přístupu. Autor prezentuje racionální základy specializace a příčiny rozdílného přístupu orgánů činných v trestním řízení k ní. Článek byl prezentován na konferenci ExFos 2018.
 • Item
  Stále tristní stav organizace znalecké činnosti v ČR
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12) Bradáč, Albert
  V příspěvku je analyzován stav organizace znalecké činnosti v podmínkách České republiky, zejména ve vztahu k oborům technickým ekonomickým; analyzována je také situace znaleckých ústavů. Demonstrován je dlouhodobý pokles zájmu o znaleckou činnost jak ze strany odborníků – fyzických osob, tak u znaleckých ústavů, zejména vysokých škol a výzkumných institucí. Je proveden rozbor problematiky odměňování znalců a znaleckých ústavů při podávání znaleckých posudků pro orgány veřejné moci při dlouhodobě stagnujících sazbách hodinové odměny.
 • Item
  Tvorba databáze pro oceňování pozemků
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12) Klika, Pavel; Kliková, Alena
  Příspěvek je zaměřen na problematiku možného vytvoření databáze pro stanovení tržní hodnoty pozemků cenovým porovnáním. V příspěvku se autoři zaměřili na vybrané otázky související se stanovováním tržní hodnoty pozemků. Jsou vymezeny základní vlastnosti pozemků, na kterých závisí správná volba porovnatelného pozemku pro ocenění. Za vlastnosti pozemků, které tvoří základ pro zvolenou metodu oceňování tržní hodnoty pozemků, můžeme označit nejenom druh pozemku uvedený v katastru nemovitostí, ale i zařazení pozemku územním plánem pro jeho využití. Není opomenuta problematika otázek souvisejících s evidencí druhu pozemku v katastru nemovitostí, změny druhu pozemku, způsoby evidence těchto změn a otázky územního plánování. Podrobně je rozebrána problematika jednotkových cen srovnávaných pozemků, zejména odchylky ve výši jednotkové ceny realizovaných prodejů pozemku. V příspěvku je uveden příklad tvorby databáze pro vybrané druhy pozemku. Na příkladu jsou ukázány reálné problémy vznikající při stanovování tržních hodnot konkrétních pozemků porovnávacím způsobem.