Analýza rozhodujících příčinných faktorů z hlediska tvorby erozního smyvu z tání sněhové pokrývky

Abstract
V současné době v České republice (ČR) neexistuje vhodné a běžně užívané zařízení pro volumetrickou kvantifikaci půdních smyvů způsobenými táním sněhu. Kvantifikace odnosu půdy z povodí je základním předpokladem korektního návrhu protierozních opatření v krajině. Práce se snaží nabídnout možnosti monitorování erozních smyvů v důsledku jarního tání, srovnat jednotlivé metody a vyhodnotit jejich optimální způsob využití. V prvním roce výzkumu byla vyvinuta odtoková parcela pro zachycení plošného erozního smyvu. Práce srovnává také metody využívající mobilních zařízení – metoda erozního mostu a UAV fotogrammetrie – jako účinných nástrojů kvantifikace erozního smyvu. Doposud nebyla erozi z tání sněhu v ČR věnována příliš velká pozornost. Proto se práce zaměřuje především na analýzu příčinných faktorů, specifických pouze pro tento druh eroze – erozní potenciál sněhu a možné změny faktoru erodovatelnosti půdy v důsledku mrazových cyklů. Práce na základě zhodnocení míry ohrožení erozí z tání sněhu ve vybraných, klimaticky odlišných lokalitách a jejích změn v posledních letech ukazuje na aktuálnost problému. Závěrem práce předkládá možnosti řešení problému.
Currently there is no suitable and commonly used device for volumetric quantification of snowmelt erosion in the Czech Republic (CR). The determination of erosion rate in the catchment is a essential prerequisite for the correct design of conservation measures. The thesis tries to offer the possible ways of monitoring the snowmelt erosion, compares individual methods and defines their optimal use. In the first year of the research, a runoff plot was developed to capture sheet erosion. The thesis compares also the methods using mobile devices - erosion bridge method and UAV photogrammetry - as effective instrument for snowmelt erosion monitoring. So far, no attention has been paid to snowmelt erosion in CR. Therefore, the thesis focuses mainly on the analysis of causal factors specific to this type of erosion - the erosion potential of snow cover and the possible soil erodibility changes due to freeze-thaw cycles. The thesis assesses the rate of snowmelt erosion risk in selected climatically different catchments and its changes in recent years. shows the timeliness of the problem. In the end, the thesis presents possibilities for solving the problem. The thesis claims the problem of snowmelt erosion actual and offers its possible solution.
Description
Citation
MORAVCOVÁ, A. Analýza rozhodujících příčinných faktorů z hlediska tvorby erozního smyvu z tání sněhové pokrývky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO