Tvarová studie traktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Téma: Futuristický traktor Ve své práci jsem se zaměřil na návrh těžkého orebního traktoru budoucnosti v rozmezí 15-20 let. Hlavním záměrem bylo přinést řešení, které by se zaobíralo problematikou přizpůsobení různým pracovním podmínkám, ve kterých se traktor pohybuje. Adaptivnost byla tedy mým hlavním cílem. Konkrétně jsem se zaměřil na vyvážení celého traktoru s ohledem na řidiče (kabina by v ideálním případě měla být uprostřed mezi koly a co nejníže, aby se snížily výkyvy kabiny, které jsou pro řidiče velmi nepříjemné a projevují se negativně i na jízdních vlastnostech celého traktoru). Tato poloha je ideální pro jízdu, ovšem ne pro práci na malém prostoru a manipulaci s předním či zadním agregátem, kdy jsou požadavky na co nejlepší viditelnost z kabiny traktoru. Již v mých skicách je patrná hlavní idea, kdy se traktor chová jako "kompaktní těleso", které mění svoji délku a polohu kabiny dle aktuální potřeby. V případě delší jízdy, např. kdy za sebou táhne zadní stroj na poli, se podvozek prodlouží a kabina sjede do nejnižší polohy, čímž vznikne pomyslný trojúhelník (mezi kabinou a koly), kdy spodní základna trojúhelníku je nejdelší a tím pádem i těžiště je co nejníže. Naopak pro manipulaci s traktorem na malém prostoru se podvozek "stáhne"- co nejmenší poloměr otáčení, a zároveň může kabina vyjet a řidič tak vidí lépe pod jednotlivá kola, i na přední agregát. Co se týče pohonu, tak podle aktuálních tendencí převládá názor, že bude v budoucnu nejefektivnější diesel- elektrický pohon. Oproti stávajícím motorům bude menší dieslový motor běžet v ideálních otáčkách a dodávat energii pro alternátor, který ji přemění na el. energii pro elektromotory, které budou v každém kole. To má výhodu např. nezávislé trakce každého kola, lepší akceleraci, atd. Stejně jako v době minulé, současné i budoucí, i můj návrh se musel vypořádat s faktem, že vždy tu bude motor, jeho chlazení, a různé další prvky, které mají určité rozměry a ty není možné příliš měnit. S tímto faktem jsem již od začátku pracoval a hledal řešení, které by bylo v souladu s mým záměrem. Nakonec jsem zvolil princip, kdy se kabina vysouvá pomocí hydrauliky pod úhlem cca 45‘ směrem dopředu a změna délky rozvodu kol se děje díky pohybu zadních kol v kolejnicích podvozku. Po vizuální stránce, která je velmi úzce spjata s funkčními aspekty, jde o čisté a snadno čitelné tvarosloví. Celým traktorem probíhá výrazná linie, která se vine od předního chladiče, obtahuje kabinu, aby se za ní vytáhla nad alternátor. Cílem bylo docílit kompaktního a dynamického tvaru kapoty. Přední světla jsou navržena tak, aby jejich velikost a umístění vyhovovala při jízdě na veřejných komunikacích, ale zároveň, aby byla naddimenzována pro potřebu většího osvitu během práce na poli. K tomu pomáhají i světla ve střeše kabiny a blatnících, které umožňují i správný odhad velikosti a obrysu celého traktoru pro protijedoucí automobily. Ze stejného důvodu vystupují z tvaru blatníků i blinkry, které je tak možné vidět ze všech uhlů. Nádrže jsou uchyceny pod kabinou na bocích podvozku o celkovém obsahu 280 l. Kabina má rám trojúhelníkového profilu, který koresponduje s již zmíněnou výraznou linií na kapotě a světlomety na blatnících. Je navržena tak, aby bylo možné nejen pohodlné nastupování řidiče ale i dostatečný a dosud podceňovaný prostor pro protáhnutí nohou řidiče během dlouhých jízd.
Topic: futuristic tractor In my work I focused on the design of heavy tractor plow in the future between 15-20 years. The main aim was to provide a solution that would undertake the issue of adaptation to different working conditions in which the tractor is moving. Adaptivnost was therefore my main goal. Specifically, I focused on balancing the tractor with respect to the driver (cab should ideally be in the middle between the wheels and as low as possible to reduce fluctuations cab drivers are very annoying and negatively affects driving performance on the tractor) . This position is ideal for traveling, but not to work in small spaces and manipulate the front or rear aggregate when the requirements for the best visibility from the cab. Already in my sketches the main idea is evident when the tractor acts as a "compact housing", which change their length and position of the cab as required. For longer rides, such as dragging the machine back on the field, to extend the chassis cab and go down to the lowest position, thus creating an imaginary triangle (between the cabin and wheels), the lower base of the triangle is the longest and therefore the focus is what the lowest. Conversely for handling in a small space tractor chassis to "withdraw" - the smallest turning radius, while the cab driver to go and see better under the wheels, even on the front unit. As for power, and under current trends, it is considered that in the future will be the most efficient diesel-electric propulsion. Compared to existing engines will be smaller Diesel engine running at speed and deliver the ideal energy for the alternator, which converts it into electricity. energy for electric motors that are in each round. It has the advantage as an independent power to each wheel, improving acceleration, etc. As in the past, present and future, and my suggestion is having to deal with the fact that there always will be the engine, its chilling, and various other elements having a size and you can not change too much. With this fact I have worked from the beginning and to seek solutions that would be consistent with my intent. Finally, I chose the principle that the cabin extends hydraulically angle about 45 'forward and change the length distribution of wheel movement is going through the rear chassis rails. Visually, that is very closely linked to functional aspects, it is a clean and easily readable morphology. The whole tractor is distinct lines, which meanders from the front grille, obtahuje cab to her pulled out of the alternator. The aim was to achieve a compact and dynamic shape of the bonnet. The front lights are designed so that their size and location of the suit while riding on public roads, but also to the need for oversizing greater exposure while working in the field. This helps to light in the cab roof and wings, which enable even the correct estimate of the size and contour of the tractor for oncoming cars. For the same reason, get out of shape fenders and turn signals, which can thus be seen from all angles. The tanks are fitted on the sides of the cab chassis with a total 280 l frame cabin has a triangular profile that corresponds with the previously mentioned strong lines on the hood and headlights on the wings. It is designed to be not only comfortable but also getting a driver and still underrated sufficient space for the driver's legs stretch during long rides.
Description
Citation
FORET, M. Tvarová studie traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) Mgr. Václav Houf (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Mgr. Dagmar Hejduková (člen) MgA. Markéta Hanzalová (člen) MgA. Matěj Říčný (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO