Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Abstract
Disertační práce Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě reflektuje autorské projevy generace nejmladších umělců pracujících s konceptuálními formami v médiu malby po roce 1996. Cílem práce je přiblížení střetu a prolínání konceptualismu s malířstvím. Referenčním rámcem pro překládanou práci je vedle vývoje konceptuálního umění i postmoderní obrat ve výtvarném umění spojený s globální změnou jeho společenského statutu v průběhu druhé poloviny 20. a začátku 21. století. Vývoj na domácí umělecké scéně a konkrétní přístupy jsou prezentovány na základě repre-zentativního výběru nejvýraznějších tendencí a signifikantních autorů ve srovnání s tvorbou zahraničích tvůrců. Text interpretuje zásadní teoretická pojednání, recenzované ohlasy a tvůrčí prohlášení z oblasti „současné malby po kon-ceptuálním umění“.
The dissertation thesis entitled Selected Post-conceptual Approaches in the Contemporary Czech Painting reflects the author’s expressions of the youngest artists’ generation working with the conceptual forms in the painting medium after 1996. The aim of the dissertation is to outline the conflict and overlapping of the conceptualism and painting. Apart from the development of conceptual art, the reference framework of the submitted thesis also comprises the post-modern turn in visual arts associated with a global change in its social status during the second half of the 20th and at the beginning of 21st century. The development of the domestic artistic scene and particular approaches are presented on the basis of a representative selection of the most distinctive tendencies and significant authors, being compared with the work of foreign artists. The text interprets the key theoretical treatises, reviewed responses and artists’ statements covering the domain of “contemporary painting to conceptual art”.
Description
Citation
DUB, P. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (předseda) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) prof. akad. mal. Daniel Fischer (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO