Investiční modely v prostředí kapitálových trhů

No Thumbnail Available
Date
Authors
Komárek, Lukáš
ORCID
Advisor
Smolíková, Lenka
Referee
Budík, Jan
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o modelech investičních strategií na kapitálových trzích. Na základě rešerše prostředí finančních trhů, analýzy dostupných finančních produktů a za pomoci podpůrných informačních prostředků, jsou vypracovány a nasimulovány tři rozdílné investiční strategie – riziková dynamická strategie, střední vyvážená strategie a stabilní konzervativní strategie. Výstupem práce je investiční dotazník, který slouží k výběru vhodné investiční strategie, a tři modely investičních strategií včetně zhodnocení. Samotné vyhodnocení investičního dotazníku probíhá pomocí fuzzy logiky.
This thesis deals with models of investment strategies in an environment of capital markets. Based on the research environment of financial markets, analysis of available financial products and the help of supporting information resources, there are developed and simulated three different investment strategies – risk dynamic strategy, medium balanced strategy and a stable conservative strategy. The output of work is an investment questionnaire, which is used to select appropriate investment strategies, and three models of investment strategies, including evaluation. Investment evaluation itself is performed by fuzzy logic.
Description
Citation
KOMÁREK, L. Investiční modely v prostředí kapitálových trhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO