Izolace a charakterizace přírodních beta-glukanů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá charakterizací přírodních beta-glukanů a dalších aktivních látek izolovaných z makrořas a kvasinek. Použité vzorky makrořas se od sebe liší pigmentem, původem a metodou extrakce. Teoretická část se zaměřuje na druhy mořských řas a kvasinek, na beta-glukany, jejich zdroje a biologické účinky, dále na další biologicky aktivní látky (jako jsou např.: polyfenoly a antioxidanty) a nakonec na metody stanovení těchto biologicky aktivních látek. V praktické časti byly analyzovány vzorky vybraných makrořas, konkrétně vzorky Arame, Nori, Kombu, Wakame, Hijiki a Spaghetti. V práci byly připraveny vodné, ethanolové a acetonové extrakty těchto řas. Vodné extrakty byly použity pro spektrofotometrické stanovení fenolyckých látek, flavonoidů a antioxidační aktivity metodou ABTS. Ethanolové a acetonové extrakty zmíněných makrořas byly použity pro spektrofotometrické stanovení obsahu celkového chlorofylu a karotenoidů. Součásti práce byla také analýza obsahu beta-glukanů u makrořas a kvasinky R. toruloides. Vysoký obsah beta-glukanů měly řasy Arame a Nori a kvasinky R. toruloides. Obsah beta-glukanů byl v případě ostatních makrořas velice nízký.
The bachelor thesis deals with the characterization of natural beta-glucans and other active substances isolated from macroalgae and yeasts. The used macroalgae samples differ in the pigment, origin and method of algae processing. The theoretical part focuses on seaweed and yeast species, beta-glucans, their sources and biological effects, other biologically active substances (such as polyphenols and antioxidants) and finally on methods for determining these biologically active substances. In the practical part, samples of selected macroalgae were analyzed, namely samples of Arame, Nori, Kombu, Wakame, Hijiki and Spaghetti. Aqueous, ethanol and acetone extracts of these algae were prepared in this work. The aqueous extracts were used for spectrophotometric determination of phenolic substances, flavonoids and antioxidant activity by the ABTS method. Furthermore, ethanol and acetone extracts of said macroalgae were used to determine total chlorophyll and carotenoid content spectrophotometric. The work also focused on beta-glucan content, analyzing macroalgae and yeast R. toruloides. Arame and Nori algae and R. toruloides were high in beta-glucans. However, beta-glucans were very low in other macroalgae.
Description
Citation
RATSILOUSKAYA, L. Izolace a charakterizace přírodních beta-glukanů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Uvádíte koncentraci mg/g u koncentrace chlorofylu a karotenoidů, jaký byl postup výpočtu? Na co byla koncentrace vztažena? Zmínila jste, že existuje více variant chlorofylů, jaké jsou typy chlorofylů? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Jak byla provedena extrakce chlorofylů a karotenoidů? Čím si vysvětlujete rozdíl koncentrace za světla a za tmy? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO