Využití metod umělé inteligence v diagnostice technických soutav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používanými metodami umělé inteligence v diagnostiky technických soustav. První část práce je věnována rešerši používaných metod v oblasti diagnostiky technických soustav. V druhé části je uvedeno shrnutí vlastností a použití těchto metod. Závěr práce se věnuje aplikaci metody umělé neuronové sítě a hybridní metody „adaptivní neuro fuzzy inferenční systém“, jejímž základem je neuronová síť. Tato část se zabývá podrobným popisem a použitím těchto metod v reálných technických soustavách.
This bachelor thesis deals with search for artificial intelligence methods used in the diagnostics of technical systems. The first part of the work is devoted to the search of used methods in the field of diagnostics of technical systems. The second part summarizes the characteristics and applications of these methods. The conclusion of the thesis deals with the application of the artifical neural network method and the hybrid method „adaptive neuro-fuzzy inference systém“, which is based on the neural network. This part deals with a detailed description and use of these methods in real technical systems.
Description
Citation
KOTAS, F. Využití metod umělé inteligence v diagnostice technických soutav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Setkal jste se v rámci této práce s konvolučními neuronovými sítěmi? Mohl byste blíže okomentovat vhodnost zmíněných metod na diagnostiku technických soustav, případně uvést nějaké konkrétní příklady využití? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO