Realizovatelnost plánů dekarbonizace EU z pohledu produkčních kapacit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená diplomová práce má za cíl zpracování kritické studie na realizovatelnost plánů dekarbonizace v EU z pohledu produkčních kapacit. Dekarbonizace, neboli snižování množství emitovaných skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv, je hlavním nástrojem pro přechod k bezemisní společnosti. Diplomová práce představuje hlavní evropské dekarbonizační plány, jako jsou Green Deal, nebo Fit for 55 a hodnotí dosavadní klimatickou politiku v EU. V souladu s těmito plány jsou pro cílové roky 2030 a 2050 navrženy dekarbonizační scénáře přechodu na nové bezemisní zdroje energie, jak na celounijní, tak národní úrovni pro Českou republiku. Na základě navržených scénářů je stanovena potřebná kapacita nových bezemisních zdrojů. Součástí práce je také určení současných výrobních a realizačních kapacit a posouzení jejich limitů. Výsledkem porovnání potřebných nových zdrojů se současnou kapacitou je návrh, jak by se tyto výrobní a realizační kapacity musely navýšit, aby teoreticky bylo možné dosáhnout vytyčených dekarbonizačních cílů.
The presented master's thesis aims to process a critical study on the feasibility of decarbonization plans in the EU from the perspective of production capacities. Decarbonization, or the reduction of greenhouse gas emissions from the burning of fossil fuels, is the main tool for transitioning to a carbon-free society. The thesis presents the main European decarbonization plans, such as the Green Deal or Fit for 55, and evaluates the EU's previous climate policy. In accordance with these plans, decarbonization scenarios for the transition to new carbon-free energy sources are proposed for the target years 2030 and 2050, both at the EU and national level for the Czech Republic. Based on the proposed scenarios, the required capacity of new carbon-free energy sources is determined. The thesis also includes the determination of current production and implementation capacities and an assessment of their limitations. The result of comparing the required new sources with the current capacity is a proposal on how to increase these production and implementation capacities to theoretically achieve the set decarbonization goals.
Description
Citation
VAŘEJKA, T. Realizovatelnost plánů dekarbonizace EU z pohledu produkčních kapacit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta. Doc. Katolický se dotázal na příčiny poklesu celkových emisí v sektoru zemědělství od roku 2030. - Student zdůvodnil za jakých předpokladů je poklesu dosaženo. Prof. Jedelský se dotázal proč v prezentovaném grafu neodpovídá čára celkových emisí součtu dílčích emisí? - Student odchylku vysvětlil. Doc. Fišer se dotázal zda plány řeší pokles produkce elektřiny z většiny OZE v zimním období? - Student vysvětlil jaké jsou předpoklady pro nahrazení těchto poklesů v rámci EU. Doc. Katolický se zeptal na důvod prudkého nárůstu nových zdrojů v zobrazeném grafu. - Student vysvětlil důvod prudkého růstu potřeby nových zdrojů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO