Návrh hybridního/elektrického pohonu letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce zpracovává problematiku elektrického a hybridního pohonu letadel. V první části práce je nastíněn náhled na problematiku z hlediska technologického, enviromentálního a legislativního. Navazuje část věnující se komponentům elektrického/hybridního pohonu a přehled výrobců daných komponent. Rešeršní část je zakončena průzkumem trhu v oblasti elektrických/hybridních letounů kategorie experimentální, CS-22, CS-LSA a CS-23. Následuje samotný návrh dvou variant hybridního a jedné varianty elektrického pohonu pro letoun kategorie CS-LSA a zhodnocení provozních vlastností. Závěr je věnován nastínění návrhu motorového lože pro elektrickou variantu.
The diploma thesis deals with the issue of electric and hybrid aircraft propulsion. The first part of the thesis provides a view of the issue from the technological, ecological and legislative point of view. This is followed by a section on research into electric/hybrid drive components and an overview of the component manufacturers. The research section concludes with a market survey of electric/hybrid aircraft in the experimental aircraft, CS-22, CS-LSA and CS-23 categories. This is followed by the actual design of two hybrid and one electric propulsion variants for the CS-LSA category aircraft and evaluation of operational characteristics. Finally, the engine mounting design for the electric variant is outlined.
Description
Citation
DARDOVÁ, E. Návrh hybridního/elektrického pohonu letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Sapáková (člen) Ing. Ladislav Chybík (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Studentka prezentovala svou DP a byla dotázána na následující otázky: Ot. oponenta: Proč byly pro každou variantu pohonu voleny jiné články a nebyl vybrán typ s nejlepší hustotou energie nebo ekonomickými parametry jako ve variantě 3? Bylo by možné omezení vybíjejícího proudu řešit pralelním zapojením článků? - Studentka ot. zodpověděla správně. Jaké parametry měla porovnávací letová mise? - Studentka ot. zodpověděla správně. Doplňující otázky komise: Jak jste určila počet článků? - Studentka ot. zodpověděla správně. Jakou metodu svařování byste pro konstrukci použila? - Studentka ot. nezodpověděla. Jak byste realizovala svary konstrukce? - Studentka ot. zodpověděla správně. Ekonomická rozvaha návrhu. - Studentka ot. zodpověděla. Vytrvalost a dolet letounu? - Studentka otázku zodpověděla částečně správně. Důvod ke zvolení elektrického pohonu oproti konvenčnímu? - Studentka ot. spíše nezodpověděla. Důvod výběru letounu? - Studentka ot. zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO