Social History of Plant Breeding and Seed Production

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
How do Grocery Stores Shelves Stay Full All the Time je vizuální esej zpracovaná na základě rozsáhlé rešerše. Formou interaktivního webu se práce zabývá problematikou nedostatku zeleniny ve Velké Británii v době měsíců února a března tohoto roku a reakcí britské vlády na vzniklou situaci. Cílem je poukázat na křehký systém, jež je pro nás v každodenním životě neviditelný svou samozřejmostí plných regálů v supermarketech. Navzdory faktu, že je to pouhé století, kdy lidé pracovali každý den na polích pro svou vlastní obživu, přišly o život miliony lidí z důvodu imperialistických experimentů světových mocností v oblasti potravinové soběstačnosti. Esej posléze přesouvá svůj exkurz ze současné situace ve Velké Británii na experimenty se zásahy do krajiny ve 20. století, počínaje Velkou hospodářskou krizí v USA a Maovým Velkým skokem vpřed konče. V průběhu tzv. longreadu se vynořují vyskakovací okna s historickými referencemi sloužícími jako krátká zajímavost k tématu, jako například umělá vesnice Marie Antoinetty nebo nápad vypustit Středozemní moře a vytvořit na jeho dně nový stát, který bude osídlen a obhospodařován.
How do Grocery Stores Shelves Stay Full All the Time is a visual essay based on extensive research. In the form of an iterative website, the work explores the issue of vegetable shortages in the UK during the months of February and March this year and the UK government's response to the situation. The aim is to highlight a fragile system that is invisible to us in our everyday lives through the commonplace of full supermarket shelves. Despite the fact that it is only a century since people worked in the fields every day for their own livelihood, millions of lives have been lost because of the imperialist experiments of the world powers in food self-sufficiency. The essay then shifts its excursion from the current situation in the UK to the experiments in landscape intervention in the 20th century, beginning with the Great Depression in the US and Mao's Great Leap Forward. During the so-called longread, pop-ups pop up with historical references serving as brief points of interest on the topic, such as Marie Antoinette's artificial village or the idea of draining the Mediterranean Sea and creating a new state at its bottom to be populated and farmed.
Description
Citation
LICHÁ, T. Social History of Plant Breeding and Seed Production [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Jozef Ondrík (předseda) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Ivo Bystřičan (člen) MgA. Jakub Adamec (člen) Mgr. Ján Solčáni (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba je zahájena prezentací. Lichá začala powerpointovou prezentací své obhajoby. Studentka představila teoretickou část a zdrojovou literaturu, ze které vznikla vizuální esej – long read. Představila inspirační weby a přistupuje ke svému praktickému výstupu. Šárka Svobodová (komise, vedoucí) navrhuje provézt interfacem webu. Závěrem prezentace studentka vyzvala komisi k načtení QR kódu, který vede na výstup její práce nebo k prohlížení na dostupném tabletu. Studentka prošla celý web a vysvětlila technické parametry. Denisa Kollarová (komise, vedoucí) čte posudek vedoucího. Práce je doporučena k obhajobě. Šárka Svobodová (komise, vedoucí) čte posudek jménem oponenta Martina Žáka (přítomen online) a pokládá otázky. Práce je doporučena k obhajobě. Studentka zodpověděla otázky, zamýšlí se nad distribucí eseje a hodnotí užitého AI nástroje chat GPT a možnosti převedení pro galerijního prostoru. Lichá zvažuje do budoucnosti větší rešerše podobných projektů a zapojení zkoumané praxe do vlastního života. Je položena otázka o spolupráci, studentka hodnotí, že by se připojila ke kolektivnímu řešení práce. Ivo Bystřičan (komise) pokládá otázku na osobní pozadí práce. Nakolik studentka zkoumala a testovala zamýšlený výsledek a účinek zvolené formy sdělení. Studentka vysvětluje strukturu eseje. Studentka uvedla, že proběhlo testování s uživatelkami. Denisa vyzývá Lichou k popsání editorských zásahů do eseje. Denisa Kollarová (komise, vedoucí) kladně hodnotí propojení kontextuální a designové části eseje. Ivo Bystřičan (komise) hodnotí kladně získávání informací z eseje a dopad na uživatele. Jakub Adamec (komise) se ptá na osobní zkušenost v práci a navrhuje možnost spolupráce s odbornicí, což vedoucí práce později rozporoval. Lichá uvádí, že k osobní zkušenost do eseje nepromítla. Adamec se ptá na cílovou skupinu, Lichá potvrzuje, že cílová skupina zvolená nebyla. Jozef Ondrík (komise, vedoucí) prakticky probírá technické řešení na webu. Oponent se odpojuje, diskuze se z technických důvodů nezúčastnil. Ján Solčáni (komise) otázka scénáře eseje s nastíněním budoucnosti. Lichá se obhajuje, že z časových důvodů a zaměření na design webu nad esejí takto nepřemýšlela, ale chce se tématu dál věnovat na magisterském stupni studia.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO