Program pro návrh společných TV kabelových rozvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním úkolem této diplomové práce je vytvoření interaktivního počítačového programu pro návrh televizních kabelových rozvodů malé a střední velikosti. První část práce popisuje hlavní koncepce úpravy a rozvodu televizního signálu. Jsou zde uvedeny základní topologie distribučních sítí malého a středního rozsahu, některé pasivní a aktivní prvky rozvodu včetně jejich využití. Je zde také popsán algoritmus pro výpočet obvodových hodnot. Druhá část obsahuje detailní popis vytvořeného počítačového programu včetně všech jeho funkcí. Součástí je i vzorový výpočet čtyř variant rozvodu a jeho porovnání s počítačovým výpočtem. V příloze práce jsou uvedeny vybrané partie zdrojového kódu.
The main task of this master’s thesis is to create an interactive computer programme for the design of small and medium television cable circuits. The first part of this document describes main conceptions of a modification and a distribution of television signals. There are also introduced basic topologies of small and medium sized distribution networks, some passive and active elements in the circuit including their usage. There is also described an algorithm for calculation of circuit’s values. The second part contains a detailed description of created programme with all of its functions. A part of this document is made by a sample calculation of the four variants of circuit and its comparison with computer calculation. In suplement are included selected parts of source code.
Description
Citation
SEDLÁČEK, J. Program pro návrh společných TV kabelových rozvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO