Galerie moderní architektury

Abstract
Tématem zadání práce byl návrh novostavby galerie moderní architektury, která bude začleněna do prostředí vilové kolonie v kontextu s okolní strukturou města. Řešený pozemek je situován na jihozápadním okraji městské části Brno-sever, v těsné návaznosti na centrum města, v příkrém svahu. V současnosti tvoří přiléhající zahradu k parcelám na jihozápadní straně. Parcela je umístěna v těsné blízkosti národní kulturní památky – vily Tugendhat, zapsané za Seznam světového kulturního dědictví. Nová galerie by proto měla na přítomnost vily reagovat. Řešení uvažuje s návrhem novostavby galerie v severovýchodní části parcely, čím využije hlavní přednosti pozemku – výhled na historické jádro města. Výchozím bodem pro návrh byla snaha o citlivý zásah a zastavění příkrého pozemku takým způsobem, aby nebyla narušená malebná atmosféra zástavby obytné kolonie s okolními významnými vilovými objekty a aby byl využit potenciál a topografické přednosti, které daná parcela má. Zároveň došlo k hledání konceptu prostoru, který by poskytoval vhodné podmínky pro výstavní účely galerie. Návrh se snaží se o maximální využití přirozeného osvětlení, které sehrává při vystavování důležitou roli. Objekt se z ulice jeví jako jednopodlažní. Dvěma podlaží je zapuštěn do terénu, čím překonává výškový rozdíl ulice a terasy v spodní části pozemku. Je rozčleněn na 3 funkční celky: Galerie (výstavní prostory), Ateliéry (pronajímatelný prostory pro architekty, určené pro práci a následnou prezentaci projektů) a Divadlo (prostory pro další aktivity zaměřené na architekturu, jako jsou přednášky, promítání). Stěny a střechy částí jsou různě nakloněny tak, aby využívaly potenciálu místa pro danou funkci, a vznikají polygonální tvary, které splňují počáteční záměr. Prostorem galerie proniká nakloněná rovina. Vymezuje prostorový světlík, který vpouští přirozené světlo ze severu do všech koutů výstavních prostorů. Vytváří vztah mezi interiérem a exteriérem a propojuje všechny funkční celky objektu.
Main task of the project was to create a proposal of Gallery of architecture which would be integrated into the residential colony in context of surrounding city structure. The plot is situated on south-west of the city part Brno-sever, in close connection with city centre, in steep slope. Currently, its function is a garden of adjacent plots. The plot is located close to the national cultural monument Villa Tugendhat, registered in The World Heritage List. Therefore, the new gallery should react to its existence. Proposal suggests locating of new object in north-eastern part of the plot for maximal usage of plot’s main potential that is a view to historical city centre. Main intention of design was a sensitive intervention to the area to keep calm atmosphere of surrounding residential colony with significant villas and to use potential and topographical advantages of the parcel. At the same time there was an effort to find a concept that would provides suitable conditions for exhibitions. The proposal tries to maximize usage of natural lighting which plays here an important role. Building seems to be a single storey object from the street. 2 floors are recessed into terrain and thanks to this overcome high difference between street and terrace in lower part of the plot. Object is divided into 3 functional units: The Gallery (exhibition area), The Studios (leasable space for architects for work and presentation of their projects) and The Theatre (space for other activities focused on architecture, such as lectures and projections). Walls and roofs of units are inclined to utilize potentials of site for the specific function and become polygonal shapes that meet the initial intention. Glassed inclined plane penetrates through the interior of gallery. It defines a spatial skylight that lets natural light from the north come to every corner of Gallery. It creates relationship between interior and exterior and connects all the functional units of the object.
Description
Citation
ŠTROCHOLCOVÁ, E. Galerie moderní architektury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2014-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO