Optimalizace metody pro stanovení anorganických iontů za využití kapilární elektroforézy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Anorganické ionty jsou jednou z nejdůležitějších skupin chemických látek. Jejich význam je klíčový pro všechny živé organismy na planetě a monitorování jejich obsahu se uplatňuje jak v klinické nebo environmentální analýze ale také v potravinářství, zemědělství nebo řadě dalších průmyslových odvětví. Postupem let bylo navrženo a použito mnoho analytických metod pro detekci iontů v závislosti na oblasti jejich využití. V poslední době dochází k adaptaci některých metod i do oblastí, ve kterých nebyly primárně zamyšleny. Jednou z takových metod může být například laserová ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu, která se v nedávné době začala využívat pro analýzu biologických vzorků. Jako doplňkovou metodu schopnou detekovat i nekovové ionty je možné s výhodou využít kapilární elektroforézu. V této diplomové práci byla testována možnost aplikace kapilární elektroforézy s nepřímou fotometrickou detekcí pro separaci anorganických iontů v buněčných lyzátech HeLa buněk kapilární elektroforézou. Pozornost byla zaměřena na chloridové ionty. Byla ověřena schopnost separace anorganických iontů v buněčném materiálu při použití kyseliny salicylové jako absorbujícího aniontu v základním elektrolytu.
Inorganic ions are one of the most important group chemicals. Their importance is crucial for all living organisms on the planet and monitoring of their content is essential for this purpose in clinical or environmental analysis but also in the food industry, agriculture or many other industries. Many analytical methods for ion detection have been designed and used, depending on the area of their use. Recently, numerous methods have been adapted to areas where not primarily intended. One such methods may be, for example, laser ablation with inductively coupled plasma mass spectrometry, which has recently begun to affect the analysis of biological samples. As a complementary method, able to detect also non-metallic ions is capillary electrophoresis. In this master thesis, the possibility of applying capillary electrophoresis with indirect photometric detection for the separation of inorganic ions in cell lysates of HeLa cells by capillary electrophoresis was verified. Main attention was paid to chloride ions. The ability to separate inorganic compounds in cellular material using salicylic acid as an absorbing anion in the base electrolyte was tested.
Description
Citation
ŠPAČKOVÁ, S. Optimalizace metody pro stanovení anorganických iontů za využití kapilární elektroforézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2021-09-03
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace student-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla velmi dobrý výtah výsledků své diplomové práce, zodpověděla dotazy oponentské i členů komise, reagovala na připomínky k diplomové práci. V diskusi tak studentka prokázala velmi dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Dzik: Jak si vysvětlujete anomální průběh absorpčního spektra kyseliny salicylové? Diviš: Jak jste postupovala při kalibraci? Jak si vysvětlujete záporné hodnoty signálu při kalibraci? Márová: Co to jsou HELA buňky? Stanovené chloridy jsou intracelulární? Koncentrace jakých iontů se mění u diabetu? Zdráhal: Jaká je výhoda použité techniky oproti standardním laboratorním technikám?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO