Výpočetní modelování svarových spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Svařované spojení je v dnešní době velmi rozšířenou metodou spojování materiálů. Svarové spoje se vyrábí velmi komplexními technologickými procesy, a proto je nezbytné posouzení jejich chování. V současné době bylo vyvinuto velké množství MKP softwarů, nabízejících větší efektivitu při návrhu svarových spojů. Tato práce obsahuje souhrn vybraných softwarů a jejich metodik při výpočetním modelování svarových spojů. Kromě popisu jednotlivých softwarů obsahuje také jejich porovnání na základě stanovených kritérií. Jako hlavní kritérium byla zvolena možnost zahrnutí fázových přeměn při analýze procesu svařování. Byl proveden také průzkum dostupnosti studentských licencí.
Welded joint is nowadays a very widespread method of joining materials. Welded joints are produced by very complex technological processes, and therefore it is necessary to assess their behavior. Currently, a large number of FEM software products has been developed, offering better efficiency in the design of welded joints. This work contains a summary of selected software and their methodologies in computational modelling of welded joints. In addition to the description of individual software, it also contains their comparison on the basis of set criteria. The possibility of including phase transformations in the analysis of the welding process was chosen as the main criterion. A survey of the availability of student licenses was also carried out.
Description
Citation
SCHIFFER, A. Výpočetní modelování svarových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Jak jsou/mohou být jednotlivé výpočtové přístupy validovány. - ZODPOVĚDĚL Prosím o zhodnocení jednotlivých výpočtových přístupů z hlediska komplexity, uživatelského rozhraní, nákladů atd. – ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Vyzkoušel jste veškeré popisované softwary osobně? - ZODPOVĚDĚL Byl uvažován v práci také výpočetní software FEMFAT? - ZODPOVĚDĚL Jakým způsobem by mohla probíhat validace výpočtového modelu u velkých svarků? – ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Se kterými problémy se potýkají výpočtové modely svarů? – ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Popište metodu „hotspot“. - ZODPOVĚDĚL Jak jsou výpočtové modely náročné na výpočetní čas? – ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO