REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanistické řešení: Jedním z charakteristických principů budování zahrad 17.století byla kompaktnost a ohraničenost s osovým symetrickým členěním. Z toho vychází i rozvržení projektu, které zachovává původní vymezení zdmi a stávajícími historickými budovami a návrh řeší v linii centrální osy. Projekt neruší svojí výškou původní rozvrh, pouze přístřešek pochůzí střechy kavárny převyšuje zahradní zeď a upoutává tak pozornost při pohledu ze zahrad. Architektonické řešení : Předložený projekt se zabývá revitalizací a novým funkčním využitím stávajících budov, architektonickým řešením zadaných částí historických zahrad a návrhem nových objektů. Vstupní objekt – při jeho řešení převahovala snaha o efektivní využití dispozičního rozvrhu stávající budovy. V 1.NP byla navržena pokladna, informace, prodej suvenýrů a knihovna se studovnou, vše s patřičným zázemím a sociálním zařízením. V 2.NP je pak umístěna učebna pro teoretickou výuku s audiovizuálním vybavením, přednáškový sál a byt správce, opět vše s odpovídajícím zázemím a sociálním zařízením. Studený skleník – návrh počítá se změnou funkčního využití části původních prostor v zájmu vytvoření podmínek pro konání společenských akcí (kulturní a vzdělávací akce). Vzniklý prostor je doplněn sociálním zařízením, zázemím pro účinkující a sezóně otevřeným boxem s občerstvením. Pomerančová zahrada – v souladu se základním konceptem celého projektu je zahrada koncipována jako labyrint tvořený živým plotem (výška 1m), které návštěvníky nutí k interakci a objevování zákoutí zahrady, ve které se jako odpočinkové oázy objevují zákoutí s pomerančovými stromy a lavičkami (4 zákoutí po stranách), případně s uměleckým artefaktem - bronzovou plastikou pomerančovníku (v centru labyrintu). Holandská zahrada – podoba zahrady ve formě „hravého bludiště“ opět odpovídá ústřední myšlence projektu. Dominuje zde vodní prvek v podobě kanálů asociujících Holandsko, které je nutné zdolat pomocí mostů k průchodu zahradou k centrální plastice či k hlavnímu vstupu. Zatravněnou plochu zde střídají záhony květin charakteristických pro Holandsko. Budova kavárny se zahrádkou a galerie - jedná se o jednopatrovou budovu s pochůzí střechou. Dispoziční řešení objektu vzniklo rozbitím kompaktního prostoru a posunutím jeho stěn, čímž došlo k vytvoření podoby labyrintu s mnoha zákoutími, což je vhodné jak pro dispozici kavárny, tak pro účely galerie. Přirozené osvětleni je v celém prostoru zajištěno posuvnými okny a kombinované s horním pásovým oknem, po celém obvodu stavby. Provoz kavárny i galerie (prezentace Květné zahrady i krátkodobé sezónní výstavy) je zajištěn celoročně. Součástí komunikačního jádra (schodiště + výtah) v centru objektu je i sociální zařízení, úklidová místnost, sklad a technické zázemí budovy, které probíhá až na přístřešek zakrývající otvor ve stropní desce. Otevřený prostor kavárny je orientován k pohledové dominantě mytologické plastiky Holandské zahrady, zatímco intimnější prostor galerie je obrácen do zeleného labyrintu Pomerančové zahrady. Pochůzí střecha objektu je doplněna o vodní prvek, který budovu propojuje s prostorem Holandské zahrady. Propojeni se zahradou Pomerančovou je docíleno prolínáním zdí kavárny s živými plotem labyrintu. Zahradnický skleník – v souladu se základním konceptem je navržen ve tvaru vodní kapky se záhony s prezentací výpěstků rozmístěnými tak, aby asociovaly podobu kruhů na vodě. Nepravidelně položené průchody mezi těmito záhony vytváří další z řady bludišť, stejně
Urban solutions: One of the characteristic principles of building a 17th century gardens were compactness and ohraničenost with symmetrical osovým breakdown. Hence the layout of the project, which retains the original definition of walls and the existing historic buildings and a proposal for addressing the central axis line. The height does not interfere with your original schedule, only shelter pochůzí roof garden cafe than a wall and catches the attention so when viewed from the gardens. Architectural solution: The project deals with the revitalization and new functional use of existing buildings, architectural design specified parts of historic gardens and design of new buildings. Input object - in its efforts to tackle převahovala efficient use of existing buildings layout schedule. In 1.NP was proposed by Treasury, information, souvenirs and library room, all with appropriate facilities and sanitary facilities. In 2.NP is placed on classroom theoretical instruction with audiovisual equipment, lecture hall and an apartment manager, again with all appropriate facilities and sanitary facilities. Cold Greenhouse - proposed to change the functional use of the original space in order to create conditions for the holding of events (cultural and educational events). The space is complemented by facilities, facilities for the performing season and an open box with refreshments. Orange Garden - in accordance with the basic concept of the whole project is conceived as a garden hedge maze, consisting of (height 1m), which forces visitors to interact and discover corners of the garden, which appear as a relaxing oasis corners with orange trees and benches (4 corners of the sides), or with artistic artifacts - a bronze sculpture of orange (in the center of the labyrinth). Dutch Gardens - Garden appearance in the form of "hravého maze" again corresponds to the central idea of the project. Its dominant feature is a water element in the form of channels associating the Netherlands, which must be overcome by using bridges to pass through the central garden plastice or to the main entry. Grassed area of alternating beds of flowers are characteristic of the Netherlands. Building the garden cafe and gallery - the building with pochůzí roof. Layout compact object resulting from breakage area and shifting the wall, thus leading to the creation of the form of a labyrinth with many corners, which is suitable for café, and for the purpose of the gallery. Natural lighting is ensured throughout the area and sliding windows, combined with the upper band window around the perimeter of the building. Operation of cafes and galleries (Flower garden presentation and short-term seasonal exhibitions) is provided year round. Part of the communication kernel (stair + lift) in the center of the object is a bathroom, cleaning room, storage building and technical background, which runs to the shelter covering the hole in the ceiling plate. Open Space Café is focused on pohledové dominante Dutch mythological sculpture garden, while the intimate gallery space is turned into a labyrinth of green orange gardens. Pochůzí roof of the building is complemented by the water element, which connects the building with an area of Dutch gardens. Linking the orange garden is achieved prolínáním wall cafes with hedgerow labyrinth. Horticultural Greenhouse - in accordance with the basic concept is designed in the shape of water drops with the presentation of the beds výpěstk
Description
Citation
SEVERA, Z. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivan Wahla (předseda) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO