Administrativně-výrobní hala v Litovli - montáž skeletu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je etapa montáže skeletu administrativně-výrobní haly v Litovli. Řešený objekt se dělí na administrativní a halovou část, pro které byla vypracována technická zpráva, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, technologický předpis, řešení organizace výstavby, včetně výkresů zařízení staveniště, časový plán zpracovaný v programu Contec, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce pro montáž skeletu.
The subject of this bachelor thesis is the assembly stage of the administrative-production hall in Litovel. Addressed property is divided into administrative and hall part, for which has been drawn up technical report, item budget including bill of quantities, technological standard, solution for construction organization including construction site equipment drawing, timetable processed by Contec program, machine assembly suggestion, control and test plan and work safety for the skeleton assembly.
Description
Citation
BLAHA, M. Administrativně-výrobní hala v Litovli - montáž skeletu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO