ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Založení Strachotína, jak jej známe dnes, je datováno někdy před rok 1300. Jeho urbanistická struktura se v podstatě neměnila až do 2. třetiny 18. století, nezvyšoval ani počet domů. Samotná náves je dochována ve své původní středověké struktuře. Významnými solitéry stojícími uprostřed návsi byly budova obecního domu a bývalé školy, dnes domu služeb (knihovna, lékař, kadeřnice, pošta). Postupným rozšiřováním budovy obecního domu o přístavby technického zázemí a skladů, které přerostly až v nástavbu s bytovými jednotkami, a především umístěním objektu hospody využívající rovněž část objektu úřadu, vznikl shluk s nulovými architektonickými a urbanistickými kvalitami. Dochází tak k oslabování symboliky středu jakožto společné věci – res publica. Náves by měla být středobodem obce, místem setkávání a potkávání. Místem, kde si lidé vyměňují informace a konfrontují se s jinými názory. Mým cílem bylo zachovat stávající nabídku služeb a zároveň navrátit návsi její ztracenou identitu a symboliku. Objekty stojící uprostřed návsi jsou zpravidla solitérního charakteru, a ne jinak tomu bylo i ve Strachotíně. Tento aspekt vnímám v mém návrhu jako zásadní. Klíčovým se pro mě také stalo rozložení funkcí, vhodnost propojitelnosti jejich provozů. Potřeba sálu a místa pro komunitní život je zhmotněna v podobě nové přístavby k objektu bývalé školy, která ve spojení s infocentrem, knihovnou, klubovnou a službami jako je kadeřnice a ordinace lékaře tvoří jeden celek otevřeného komunitního domu. V obecním domě vidím jako nejpříhodnější spojení obecního sálu a hospody. Respektováním dvou solitérních objektů současně vymezuji 3 funkční plochy veřejného prostranství návsi. Středem je dlážděná plocha „piazzetta“, v jižní části zachovávám charakter parku s travnatou plochou a v severní části navrhuji sadovou úpravu prostoru s dětským hřištěm.
The history of Strachotín, as we know it today, started yet before the year of 1300. Its urbanist structure remained relatively the same untill the 2nd third of the 18th century, nor did the number of houses change. The structure of the main square has been conserved in its original form. The important solitary buildings standing in the centre of the main square were the buildings of the Municipal House and the former School, the social services house nowadays (library, physician, hairstylist, post office). By gradually adding technical facilities and warehouses that have grown into an extended construction with residential units and a pub, all of them carried out on top of the original Municipal House, the result is a „cluster“ of virtually zero architectural and urbanist qualities. The consequential effect brings diminishing of the significance of the town centre as a common place – res publica. The main square ought to be understood as a central point of the town, a meeting point, a place for reunions. A place of information exchange, sharing and confrontation of various opinions. My objective has been to keep the current range of services offered and bring back the town´s lost identity and symbolics. Buildings constructed at the centre of the main square often carry a solitary character and Strachotín is therefore no exception. I consider this aspect as an essential one. The key feature has been splitting the functions and a convenient interconnectedness of the businesses within. The need for a new hall and a space for the community life has been put to life in the form of a building added to the former school, where now you can find an open complex of a community house, including an information centre, library, a club-room and services, such as the hairdressers´ and the physician´s office. I regard connecting the municipal hall and the pub together as the most convenient/ effective solution within the Municipal House. I have marked three functional areas within the public space of the main square by respecting the two current solitary buildings. The centre is represented by the „piazzetta“ - the paved area, I have conserved the park-like feature of the southern part with its grassy area, and for the northern part, I have proposed a orchard layout of the area including a childrens´ playground.
Description
Citation
LANGER, J. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeněk Hirnšal (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Horký (člen) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO