Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na tradiční strukturální principy historických staveb éry 18. - 19. století v regionu Znojma, které jsou mimo jiné zahrnuty v rámci projektu NAKI „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí“. Předmětem práce je popis tradičních krovových systému vybraných historických objektů dané lokality. Cílem popisu je nalezení vhodného konstrukčního principu užitého v tradičním stavitelství, jenž by byl možno využít pro struktury dočasného charakteru. Dočasné konstrukce jsou spojeny s přechodnou funkční náplní, která je jednou z možných fází při plánované obnově opuštěných památek. Existence mnoha příkladů na mezinárodním poli dokládá úspěšnou obnovu chátrajících objektů za využití přechodného stavebního a provozního programu. Provedenou analýzou tradičního stavitelství byl nalezen vhodný konstrukční spoj pro návrh designu, který bude sloužit jako modulární prvek pro stavby dočasného charakteru. Jeho charakteristikou je nízkonákladová výroba a jednoduchá konstrukce, kterou je možno opětovně složit na jiných místech a přizpůsobit dalšímu využití. Význam práce spočívá v návrhu řešení elementárních konstrukcí objektů přechodné povahy, které jsou založeny na tradičních stavebních principech historických památek a doplňují zachovalou strukturu dané architektury.
The paper focuses on traditional structural principles of historical buildings of the era 18 to 19 century in the Znojmo region, which are also included in the project „Identification and interpretation of origins, forms and transformations of Baroque cultural landscape of the South Moravian Borderland“. The aim of this work is to describe traditional roof frames of selected historical buildings of the area. The goal of the work is to find a suitable construction detail applied in the traditional roof frames, which would be used for a structure of temporary character. Temporary structures are associated with transient functional use, which can be one of the possible phases in the planned restoration of abandoned sites. The existence of many examples at the international level demonstrates successful redesign of dilapidated buildings by the use of temporary programme. The analysis of traditional structures proposed a suitable structural joint for a design of a modular element for the construction of temporary architecture. Its characteristic is the low-cost production and simple construction, which can be relocated to other places and adapted for further use. The significance of the work lies in the design of elementary structures of objects of a transitory nature, which are based on the traditional building principles of historical monuments and try to preserve structural uniqueness of the architecture.
Description
Citation
6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. 2016, s. 42-50. ISBN 978-80-214-5418-7.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO