Forsterit a možnosti jeho syntézy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají k syntéze forsteritu a posouzení surovinových možností České republiky pro výrobu forsteritu. Hlavní důraz je kladen na podrobnou rešerši doposud publikovaných výsledků nejpoužívanějších technologií pro syntézu forsteritu. Na konci teoretické části je návrh nejvhodnější technologie výroby forsteritu v České republice. Praktická část ověřuje navrženou technologii výroby forsteritu společně s porovnáním základních parametrů laboratorně připraveného forsteritu s parametry publikovanými a následným vyhodnocením čistoty vzniklého forsteritu s použitím rentgenové difrakční analýzy.
The aim of this Bachelor thesis is to characterize the most important properties of forsterite and its practical use. Theoretical part contains characteristics of individual raw materials, which are used for synthesis of forsterite and the assessment of raw material possibilities of Czech Republic for the production of forsterite. The main focus is placed on the detailed research of published results of the most used technologies for synthesis of forsterite. At the end of theoretical part is the design of the most suitable production technology for forsterite in the Czech Republic. The practical part verifies suggested design of the production technology for forsterite synthesis together with a comparison of basic parameters of laboratory prepared forsterite with published parameters. X-ray diffraction analysis will be used for the evaluation of purity of the synthesized forsterite.
Description
Citation
NGUYEN, M. Forsterit a možnosti jeho syntézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO