Fakulta architektury

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Exhibition Venues in European Cities
  (Akademické nakladatelství CERM, 2024-01-10) Štěpánková, Lenka; Wittmann, Maxmilian
  The book Exhibition Venues in European Cities is based on the dissertation of Lenka Štěpánková, the architect of the Brno Exhibition Centre. The book analyses European exhibition venues, their development, transformation and other features in a very engaging way. The book presents exhibition venues in a comprehensive form as a very specific urban, economic, and social phenomenon of European cities, which has significantly influenced their past and present development.
 • Item
  Rural Landscaping and its Tools
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-06-01) Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš
  The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions should follow. The landscape is presented as a complex environment for people living in specific natural, economic and social conditions. The text focuses on the development of rural landscape in terms of its formation, types, planning, composition and historical development. The book reflects the belief that not a single author - a professional, a planner, but the users of the landscape are its true designers.
 • Item
  Tvorba rurální krajiny a její nástroje
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-02-14) Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš
  Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. Text se zaměřuje na rozvoj rurální (venkovské) krajiny z pohledu jejího utváření, členění, plánování, kompozice i historického vývoje. Kniha odráží přesvědčení, že nikoliv jediný autor - profesionál, projektant, ale uživatelé krajiny jsou jejími pravými tvůrci.
 • Item
  Rozvoj a plánování soudobých měst 2
  (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018-07-02) Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně evropští studenti zapsaní v předmětu Development of the city and region. Tento předmět je nabízen v rámci programu Erasmus. Studenti zapsaní do předmětu mají v semestrální práci představit zajímavé realizace (popřípadě projekty) z jejich domovského města nebo země. Mají rovněž vyslovit a zdůvodnit svůj názor na úspěšnost, neúspěšnost, dopady a budoucnost celého urbanistického díla. Jedná se mnohdy o stavby, které by nám učitelům na fakultě jinak zůstaly neznámé. A příklady jsou to zpravidla poučné, a mohou být tedy v mnohém i inspirativní.
 • Item
  Rozvoj a plánování soudobých měst
  (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016-07-10) Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně evropští studenti zapsaní v předmětu Development of the city and region. Tento předmět je nabízen v rámci programu Erasmus. Studenti zapsaní do předmětu mají v semestrální práci představit zajímavé realizace (popřípadě projekty) z jejich domovského města nebo země. Mají rovněž vyslovit a zdůvodnit svůj názor na úspěšnost, neúspěšnost, dopady a budoucnost celého urbanistického díla. Jedná se mnohdy o stavby, které by nám učitelům na fakultě jinak zůstaly neznámé. A příklady jsou to zpravidla poučné, a mohou být tedy v mnohém i inspirativní.