2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 148
 • Item
  Forenzní analýza v operačních systémech Windows
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Manda, David; Očenášek, Pavel; Trchalík, Roman
  Tato práce je zaměřena na digitální forenzní analýzu v operačním systému Windows. Cílem této práce je poskytnout náhled do technik a postupů forenzní analýzy. Jsou zde popsány dostupné nástroje používané při forenzní analýze. Součástí diplomové práce je také praktický postup forenzní analýzy a vypracování forenzního posudku
 • Item
  Analýza vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kubánek, Ondřej; Panáček, Vladimír; Bradáč, Albert
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu používání technických zařízení řidičem na reakční dobu. Jsou zde popsány zákonné požadavky na používání technických zařízení řidičem ve vozidle. Rozebrány typy používaných technických zařízení řidiči a především probrána problematika reakční doby řidičů. Jsou posouzeny vlivy působící na reakční dobu, způsoby měření reakční doby a typy reakčních dob. Jsou rozebrány starší výzkumy z počátků měření reakčních dob až po nejnovější výzkumy, zabývající se měřením reakčních dob při používání mobilního telefonu. Praktická část práce je věnována provedení jízdních zkoušek na vybraném vzorku řidičů a vyhodnocení jejich reakčních dob při běžné jízdě a při telefonování. Naměřená a vyhodnocená data jsou okomentována s ohledem na přínos ve znalecké činnosti oboru doprava.
 • Item
  Ocenění a posouzení rozvojových možností nemovitých věcí výrobního areálu obvyklou cenou
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hanzlovská, Nikola; Hlavinková, Vítězslava; Gardášová, Alena
  Hlavním cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé pro výrobní areál pomocí oceňovacích metod. Dílčím cílem bylo určit podle výsledků ocenění, nejlepší možné využití objektu a určení rozvojových možností. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podrobně rozepsány oceňovací metody, které jsou rozdělené na dvě hlavní části, ocenění podle cenového předpisu a tržní ocenění. V praktické části se věnuji popisu lokality a nemovitých věcí a následně aplikuji oceňovací metody na výrobní areál. Závěrem práce je rekapitulace a analýza výsledků, kde jsou posouzeny rozdíly a určena cena obvyklá. Poslední kapitola je věnována nejlepšímu využití areálu a posouzení rozvojových možností.
 • Item
  Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Machová, Petra; Čech, Josef; Kosová, Jaroslava
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky bytového domu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a výčet různých variant tepelně-izolačních materiálů. Druhá část práce je věnována konkrétnímu bytovému domu v Ústí nad Labem, pro nějž jsou navrženy čtyři varianty zateplení. Práce obsahuje tepelné posouzení původního stavu bytového domu a následně tepelné posouzení po provedení zateplení. Jsou zjištěny náklady na realizaci navrženého zateplení společně s náklady na provozování bytového domu. V závěru práce je zhodnocena doba návratnosti jednotlivých variant zateplení.
 • Item
  Návrh dolní končetiny testovací figuríny pro nárazové zkoušky
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Maršálek, Petr; Bilík, Martin; Semela, Marek
  Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historickým vývojem nárazových figurín až do současnosti, z jakého materiálu jsou vyrobeny a jaká je jejich vize do budoucna. Hlavním tématem práce je návrh modelu dolní končetiny pro nárazové zkoušky se zaměřením na anatomii lidského těla. V práci je popsáno jakým způsobem je možné vyrobit dolní končetinu figuríny za použití formy z materiálu ThermoLyn Clear, lidskou kost je možné nahradit dřevem a svalovou hmotu nahradit agarem.