Konstrukční detaily z druhotných surovin pro opláštění budov

Abstract
Jedním z důležitých důvodů pro volbu tématu disertační práce je vzrůstající požadavek ze strany zájemců na nízkoenergetické, pasivní či dokonce domy s téměř nulovou spotřebou energie. Při snižování energetické náročnosti budov je v rámci myšlenky udržitelné výstavby nejen nutné snižovat celkovou energetickou potřebu staveb, vyhledat a řešit kritická místa v opláštění budov, ale také využívat druhotných surovin, jako plnohodnotných zástupců běžně využívaných produktů z čisté suroviny. Disertační práce se snaží přispět k možnému využití polymerních odpadů ve stavebnictví. V počátečních fázích disertační práce bylo stanovení hlavních a dílčích cílů a jednotlivých kroků k jejich splnění. Následoval nákup běžných druhotných surovin, diskuze s odborníky, prvotní míchání vzorků, zjišťování jejich tepelně - technických charakteristik, pořízení lisovací formy a vypalovací pece. Další fáze je zaměřena na aplikaci výrobků z druhotných surovin v obvodových pláštích budov. Výrobky jsou modelovány po stránce tepelně – technických vlastností. Provedené modelování prokázalo, že výrobky jsou plně funkční a po docílení požadované hodnoty součinitele tepelné vodivosti odstraňují nedostatky v současnosti používaných řešení. Výrobek podkladní konstrukce pro prahovou spojku dveří je zaevidován na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a zároveň u Evropského patentového úřadu. Recyklované materiály uvedené do výroby představují možnost, jak snížit množství získaných panenských materiálů, potřebu primární energie a snížit rizika spojená s ukládáním odpadů. Společnost začíná pozitivně přistupovat k výrobkům z částečné, nebo plně vyrobených z druhotných surovin. Než se ovšem produkty z recyklátu dostanou plně do povědomí lidí, musí se ještě zlepšit postup třídění odpadů, zlepšit a zefektivnit třídící linky, zlepšit či stabilizovat materiálové charakteristiky a vlastnosti výrobků, splnit hygienická kritéria pro využití v interiéru obytných staveb a prolomit mnoho dalších milníků.
One of the important reasons for the choice of the thesis topic are increasing requirements from the persons interested in low-energy, passive or even houses with almost zero energy consumption. During decreasing of the energy demand is within the framework of the idea of sustainable construction not only required to decrease the total energy demand of the buildings, search and solve the critical spots in the building jacketing, but also to use the secondary raw materials as full-value substitutions for commonly used products from the primary raw materials. The thesis tries to contribute to the possible usage of polymeric wastes in building industry. In an early stage of the thesis the main and partial targets together with the consecutive steps leading to their fulfilment were set. Selection of the suitable secondary raw materials, discussion with the specialists, initial sample mixing, finding their thermally – technical characteristics, press mould and fire kiln acquisition was carried out during the stage. The next phase is focused on the application of the products made from the secondary raw materials to the building envelope. The products are moulded according to the thermally – technical properties. Performed moulding approved that the products are fully functional and after reaching the required value of heat conductivity coefficient products eliminate imperfections of the solutions used at present. Strapping product for the threshold door joint is registered at Industrial Property Office of the Czech Republic and at European Patent Office at the same time. Recycled materials put into production represent possibilities how to decrease number of acquired virgin materials, need of primary energy and how to decrease risks connected to the waste disposal. Society is starting positively approaching to the products that are partially or fully produced from the secondary raw materials. Nevertheless, before the products from the recycled materials enter the peop
Description
Citation
SMOLKA, R. Konstrukční detaily z druhotných surovin pro opláštění budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO