2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Standardizace postupů při znaleckém posuzování cihelného zdiva
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kostka, Rostislav; Hobst, Leonard; Myslín, Jiří; Dohnálek, Jiří
  Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckého posuzování cihelného zdiva a posuzování stavebních objektů. Mezi znalecké postupy patří například diagnostika staveb, stanovení poruch, statické posouzení… Dále je nutno se rozhodnout na postupu měření a sanace poruch. Velmi důležité je nezanedbat výpočet nákladů. Jednou z metod, která může výrazně pomoci při posuzování stavu budov, je sledování poruch cihelného zdiva s důrazem na dlouhodobé měření posunů v trhlinách nejrůznějšího charakteru. Trhliny jsou jednou z nejčastěji se vyskytujících poruch u staveb z cihelného zdiva. Bylo porovnáváno a hodnoceno sledování nejvýznamnějších trhlin při ražbě Královopolského tunelu, pod ulicí Dobrovského v Brně, kde docházelo k poklesům a naklonění stávajících domů, dále na kostele sv. Gotharda v Brně Modřicích, zděných konstrukcí budovy školy v Brně. Na těchto vybraných případech byla ověřena metodika znaleckého posuzování cihelného zdiva.
 • Item
  Výpočet výše majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací vodohospodářských staveb
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bureš, Petr; Alexandr, Pavel; Čermák, Jan; Vala,, Vlastimil
  Problémovou situací při vzniku škody na lesích následkem stavební činností je celkové její vyčíslení, protože dochází nejen ke škodám na lesním porostu a pozemcích určených pro plnění funkci lesa, ale také ke škodám na vodohospodářské funkci lesa. Vznikem škod na porostu a lesních pozemcích dochází současně k poškození hydrických poměrů. Porušené hydrické poměry na lesních pozemcích mimo jiné, že jsou škodou na životním prostředí (resp. jedné z jeho složek), jsou také majetkovou újmou pro vlastníka lesa, protože přímo ovlivňují výši dodatečných nákladů spojených s jeho hospodařením v lese. Stávající vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích posuzuje pouze újmu či škodu na lesním porostu a pozemku určeném pro plnění funkcí lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní mimo-produkční funkce jako lesní ekosystém. Škoda (majetková újma) na vodohospodářské funkci lesa není výše zmiňovanou vyhláškou řešena. Prvotně formulovaný problém spočívá v nalezení vhodného způsobu řešení jak objektivně vyčíslit majetkovou újmu na lese, vč. škody na vodohospodářské funkci lesa a tím se přiblížit k exaktnosti skutečné škody na lese vznikající v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb.
 • Item
  KOMPLEXNÍ ANALÝZA OBVYKLÉ DOBY POZOROVÁNÍ JEDOUCÍHO VOZIDLA A OKOLNÍCH PODMÍNEK PRO VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Sedlák, Robert; Bradáč, Albert; Rábek, Vlastimil; Kropáč, František
  V disertační práci jsou odvozeny teoretické vztahy pro výpočet minimální rozpoznatelné změny polohy objektu pozorovatelem. K posouzení vhodnosti přístupu této teorie byly provedeny testy na zkušebním polygonu. Testy potvrdily teoretický výklad u tří z pěti zkušebních osob. V případě čelního pozorování byly ve větších vzdálenostech i delší časy fixace, u bočního pozorování byly časy pozorování v krátkých a větších vzdálenostech bez významných odlišností. Dále byly provedeny testy v křižovatkách městského provozu v denní a noční době. Statistickým vyhodnocením bylo zjištěno, že pokud ke křižovatce nepřijíždělo žádné vozidlo, byl medián doby pozorování této situace 0,4 s (noc) a 0,56 s (den), pokud ke křižovatce přijíždělo vozidlo, byl medián doby pozorování vozidla 0,74 s (noc) a 1,06 s (den), medián kontrolního pohledu byl shodně 0,12 s pro den i noc. Dále byla statisticky vyhodnocena motorika otáčení hlavy řidiče při rozhlížení se v křižovatce. Medián časového intervalu natočení hlavy z přímého směru doleva, z přímého směru doprava a naopak byl 0,36 s, medián časového úseku natočení hlavy zleva doprava a naopak byl 0,56 s.
 • Item
  ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Adámek, Jiří; Weigel, Lubomír; Scholzová, Vlasta; Telec, Ivo
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). Institut práva stavby umožňuje stavět na pozemku jiného vlastníka. Právní úpravy jsou pro vše nové a jsou spíše v obecné rovině. Nahrazení dosavadního, více než 40 let starého občanského zákoníku novým předpisem představuje revoluční změnu v občanském právu. NOZ vychází z jiných ideologických, politických i terminologických východisek. S novým občanským zákoníkem vyvstávají do popředí i další otázky, jako např: Co bude nemovitost a co nikoliv. Jaká práva lze nově k nemovitostem zřizovat. Jak budou omezeni vlastníci nemovitostí. Důležité je uvědomit si, že nový občanský zákoník zrušil stávající občanský zákoník, i stávající obchodní zákoník. Nová právní úprava ruší více než 238 právních předpisů. Jsou rušeny zákony, které upravovaly nebo ovlivňovaly právní vztahy k nemovitostem. Přínosem je vyřešení problémů a přehled případů, kde by se mělo ocenění práva stavby provádět.
 • Item
  POROVNÁNÍ TRŽNÍCH CEN BYTŮ S CENAMI ZJIŠTĚNÝMI POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Superatová, Alena; Weigel, Lubomír; Bradáč, Albert; Abraham, Karel
  V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. Na základě poznatků získaných v průběhu práce, je navržen nový přístup k oceňování bytů dle oceňovacích předpisů.