Nástroj pro simulaci výpočtů s pevnou řádovou čárkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro simulaci výpočtů s pevnou řádovou čárkou. Díky tomuto nástroji dojde ke zjednodušení a ke zvýšení efektivity provádění operací s hodnotami různých datových typů. Pomocí vyčíslení a grafického zobrazení absolutních chyb, které vytváří převod hodnot mezi datovými typy a pomocí maximální absolutní chyby, může uživatel zhodnotit, je-li pro něj tento převod optimální. Po obeznámení s touto problematikou v rámci teoretického úvodu následuje návrh praktické části, který shrnuje realizaci a postup při návrhu programu v prostředí LabVIEW 2021. Postup návrhu praktické části je proveden na základě vlastností a podpory prostředí LabVIEW a jeho FPGA modulu a cílí na vytvoření přívětivého a přehledného uživatelského rozhraní. Výstupem praktické části je nástroj, který pracuje s vytvořeným VI, obsahující posloupnost různých operací s různými vstupními a výstupními datovými typy. Program slouží pro převod čísel různých datových typů na typ jiný, převážně se jedná o převod na datový typ fixed point. Uživatel udává hlavní směr vytvořením vzorového VI, jehož operace budou následně provedeny. Další parametry, které může uživatel nastavit a ovlivnit tak chod programu, jsou uvedeny na uživatelském rozhraní.
This bachelor's thesis is focused on creating tool for simulating calculations with fixed point. This tool simplifies and increases the efficiency of performing operations with values of different data types. By calculating and graphically displaying absolute errors, which creates a conversion of values between data types and conversion through maximum absolute errors, the user can evaluate whether this conversion is optimal or not. After getting acquainted with this issue in the theoretical introduction part, the design of the practical part follows, which summarizes the implementation and procedure of program design in the LabVIEW 2021. Process of draft of the practical part is based on attributes of LabVIEW and it’s part FPGA module and aim on creating of transparent and user-friendly user interface. The output of the practical part is a tool that works with the created VI, containing a sequence of different operations with different input and output data types. The program is used to convert numbers of different data types to another type, mainly for a conversion to a fixed point data type. The user gives the main direction by creating a sample VI, the operations of which will then be performed. Other parameters that the user can set and affect the program are listed on the user interface.
Description
Citation
GRÉZL, V. Nástroj pro simulaci výpočtů s pevnou řádovou čárkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student provedl obhajbu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byli pročteny posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Jak bude vypadat průběh chyby pro datový typ double a operaci odečítaní? Jakým způsobem by šla implementovat omezená přesnost výpočtu některých aritmetických operací používaných pro fixed-point? Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Jaký je smysl a využití vytvořeného nástroje? Co je novým přínosem této práce oproti již existujícím řešením? Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO