Detekce vybraných typů srdečních arytmií v EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá klasifikací EKG záznamů se zaměřením na hůře klasifikovatelné arytmie (flutter síní, atriventrikulární blokáda II. a III. stupně). V teoretické části je uvedena literární rešerše v oblasti metod hlubokého učení, které byly využity pro klasifikaci EKG záznamů, se zaměřením na konvoluční neuronové sítě. Dále je popsána použitá databáze EKG záznamů se stručným popisem detekovaných arytmií. Praktická část provádí implementaci navržených konvolučních neuronových sítí v prostředí Python. Hodnocení kvality klasifikátorů proběhlo pomocí vybraných metrik se zaměřením na F1 skóre. Výsledky jsou na konci práce diskutovány.
This thesis deals with classification of ECG records focusing on less classifiable arrhythmia (atrial flutter, atriventricular block I. and II. degree). In the theoretical part of the thesis deep learning used in classification of ECG records with a focus on the convolutional neural networks are described. The database of ECG records with a brief description of detected arrhythmias is further described. The practical part implements the proposed convolutional neural network in the Python environment. The evaluation of the arrhythmia detection quality was done using mainly the F1 score. The results were discussed at the end of the thesis.
Description
Citation
NĚMEČKOVÁ, K. Detekce vybraných typů srdečních arytmií v EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. položil otázku, proč máte tak malé popisky u grafů? Jak budete postupovat, pokud od svého dědečka obdržíte záznam jeho EKG a on požádá o vyhodnocení výskytu srdeční arytmie? Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. položil otázku, jaké databáze byly použity? Ing. Jiří Chmelík, Ph.D. položil otázku, jaká kriteriální funkce byla použita? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO