2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Charakterizace vlastností extraktů z hroznových bobulí pomocí moderních analytických metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Šťavíková, Lenka; Omelková, Jiřina; Brezová, Vlasta; Šilhar,, Stanislav
  V posledních letech se zvýšil zájem o stanovení anthokyanů v hroznech a vínech červených odrůd, protože hrají významnou roli v kvalitě barvy červených vín, ale mají také mnoho prospěšných účinků na lidské zdraví. Přispívají například k redukci srdečně-cévních onemocnění, mají antimutagenní, protizánětlivé, antikarcinogenní a v neposlední řadě také antioxidační vlastnosti. Předložená disertační práce se zabývá komplexním studiem alkoholových a vodných extraktů z hroznových slupek, připravených ze dvou vinných odrůd: Alibernet a Svatovavřinecké. Extrakty byly připraveny ze tří různých navážek lyofilizovaných hroznových slupek (0,5; 1,0 a 1,5 g) pomocí vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) a extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) při teplotách 40 až 120 °C a tlaku 15 MPa. Jako rozpouštědlo byl použit methanol, ethanol a voda. Pomocí Folin-Ciocalteauho metody byl u jednotlivých extraktů stanoven celkový obsah polyfenolů (TPC) a jejich trichromatické souřadnice (CIE Lab) byly stanoveny pomocí UV-VIS spektrofotometru. Identifikace a kvantifikace anthokyanů byla provedena pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí diodového pole (HPLC-DAD). Bylo také změřeno pH všech extraktů s využitím skleněné elektrody. Antioxidační aktivita byla testována EPR spektroskopií s využitím Fentonova systému (H2O2/Fe2+) generujícího reaktivní radikály (•OH, O2-•, •CH3) ve spojení s technikou spinových lapačů využívající 5,5-dimethyl-1-pyrrolin-N-oxid (DMPO) jako spinový lapač. Radikál-zhášející aktivita byla posouzena pomocí stabilního volného radikálu 1,1-difenylu-2-pikrylhydrazylu (•DPPH) a kation radikálu 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonové kyseliny) - (ABTS•+). Všechna data byla zpracována pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) a kánonické diskriminační analýzy (CDA) kvůli specifikaci optimálních extrakčních podmínek pro potenciální využití extraktů jako potravinových doplňků nebo barviv. Výsledky prokázaly, že hroznové slupky obou odrůd jsou slibným zdrojem anthokyanů s možným využitím v potravinářském průmyslu.
 • Item
  Korelace termoanalytických dat s primárními charakteristikami humifikovaných substrátů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kislinger, Jiří; Pekař, Miloslav; Šimon, Peter; Tesařová, Marta; Schaumann, Gabriele
  Tato dizertační práce je napsána jako termoanalytická studie humifikovaných substrátů, tj. huminových látek a půdních vzorků, získaných z několika různých zdrojů tak, aby byl pokryt co nejširší rozsah primárních charakteristik. Práce hledá lineární korelace (s využitím Pearsonova korelačního koeficientu) mezi kinetikou termo-oxidační degradace (sledovanou pomocí termogravimetrie (TGA) a vyjádřenou konverzním časem stanoveným neizotermickou izokonverzní metodou) a standardními charakteristikami, jako je množství aromatického a karboxylového uhlíku přítomného v huminových látkách stanoveného spektroskopií nukleární magnetické rezonance (NMR). Hlavním cílem této práce je objasnit proces termo-oxidační degradace humifikované části přírodní organické hmoty a hledat závislosti mezi primární a sekundární strukturou huminových látek. Dalším úkolem je nalezení korelace mezi termogravimetrickým úbytkem hmotnosti půdních vzorků a jejich mikrobiální stabilitou měřenou v laboratorních experimentech jakožto půdní respirace (tedy uvolňování oxidu uhličitého). Účelem je zjistit, zdali vzájemné propojení vůbec existuje, a objasnit jaké druhy procesů, které provázejí půdní respiraci, je možné jednoduše odhalit pomocí TGA. Výsledky práce skýtají detailnější pohled na termickou analýzu půdních vzorků a jiných humifikovaných materiálů. Hlavním přínosem této práce je prezentace vyskytujících se aplikací termické analýzy pro charakterizaci půdní organické hmoty a dále také příspěvek k rozvoji aplikací technik termické analýzy v půdní vědě.
 • Item
  Vliv teplotní historie na vztah mezi strukturou a vlastnostmi orientovaného polypropylenu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Sadílek, Jiří; Kučera, Jaroslav; Jančář, Josef; Kohout,, Jan; Hell,, Jaroslav
  Tato práce se zabývá tím, jak teplotní historie ovlivňuje strukturu a vlastnosti polypropylenových monofilů s různým stupněm orientace a také výchozího isotropního neorientovaného polypropylenu. Pojmem teplotní historie jsou v této práci označeny teplotní režimy, které se pohybují od teploty alfa relaxace (T?) po teplotu tání polypropylenu (Tm). Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány změny dynamických mechanických vlastností, pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti polypropylenových vzorků s teplotou temperace (Ta). Druhá část se zaměřuje na krystalickou strukturu. Především jsou sledovány kalorimetrické charakteristiky (DSC) a dále velikost krystalitů a stupeň orientace krystalické fáze (RTG). Měření obsažená v první a druhé části byla použita pro výpočet celkové orientace vzorků PP. Ve třetí části jsou uvedena reologická měření. Tato měření souvisí s krátkodobým isotermním krípem, měřením smrštění volně visících pásků a statické deformace za vyšších teplot. Naměřené hodnoty byly interpretovány pomocí reologických modelů, z nichž byly zpětně vypočteny parametry entropické pružiny, okamžité elasticity a viskozity a schopnosti zkoumaných vzorků dosahovat rovnovážného stavu.
 • Item
  Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Jeřábková, Petra; Zmeškal, Oldřich; Mikula, Milan
  V rámci disertační práce „Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy“ je pozornost zaměřena na sledování uplatnění metod obrazové analýzy, převážně fraktální analýzy, při studiu vlastností různých druhů kvasinek. Součástí práce je stanovení počtu buněk kvasinek a sledování růstu i vegetativního rozmnožování kvasinek pomocí fraktálních parametrů – fraktální míry K a fraktální dimenze D. Pozornost je také zaměřena nejen na využití stávajících metod obrazové analýzy, ale také na jejich renovaci. K vyhodnocení získaných obrazů byla použita metoda box counting, která byla zpřesněna implementací vlnkové transformace. K delšímu pozorování buněk kvasinek bylo nejprve nutné připravit vhodný mikroskopický preparát. K odlišení živých a mrtvých buněk kvasinek byla použita fluorescenční barviva akridinová oranž, fluorescein diacetát, FUN-1 a Calcofluor White M2R. Obrazy kvasinek byly zaznamenány pomocí fotoaparátu či CCD kamery a mikroskopu. Z pořízených digitálních fotografií byly získány stejně velké výřezy a zpracovány programem HarFA, který je vyvíjen na Fakultě chemické, VUT Brno. Z výsledků lze sledovat změnu fraktální dimenze v závislosti na čase, tj. na změně struktury pučící buňky nebo stanovit počet a poloměr buněk kvasinek za předpokladu předem definovaných podmínek.
 • Item
  Modifikace techniky difúzních gelů (DGT) pro charakterizaci přírodních systémů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Gregušová, Michaela; Dočekal, Bohumil; Sommer, Lumír; Janoš, Pavel
  Technika difusního gradientu v tenkémm filmu (DGT) je relativně nová in situ technika pro stanovení specií prvků v přírodních vodních systémech. Jednotka DGT pasivně akumuluje labilní specie z roztoku in situ, čímž jsou eliminovány problémy kontaminace spojené s tradičním odběrem vzorků a jejich filtrací (vzorkováním). Klíčem pro speciaci prvků technikou DGT je nalézt vhodnou vazebnou fázi a vhodnou difusní vrstvu. Nový sorpční gel na bázi iontoměniče Spheron-Oxin (5-sulfofenyl-azo-8-hydroxychinolin) s větší selektivitou k iontům přechodných kovů by měl přinést více informací o jejich speciaci v přírodních vodních systémech. Tato nová vazebná fáze byla testována za laboratorních podmínek pro stanovení Cd, Cu, Ni, Pb a U. Vrstva poly-2-hydroxyethylmethakrylátového hydrogelu byla syntetizována a testována jako nový difusní gel pro techniku DGT.