Analýza dopravy a návrh zlepšení ve městě Červený Kostelec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní analýzu ve městě Červený Kostelec v Královéhradeckém kraji. Práce obsahuje analýzu dopravních módů zejména silniční dopravy a parkování, současně navrhuje jejich optimalizaci. V první části práce jsou uvedeny základní informace o městě Červený Kostelec. Dále je popsán stávají stav dopravy ve městě. Druhá část se zaměřuje na analýzu a řešení problematických míst.
This diploma thesis focuses on the transport analysis in the town Červený Kostelec in the Hradec Králové Region. The work contains analysis of transport modes, especially road transport and parking, concurrently proposes their optimization. The first part of the thesis provides basic informations of the town Červený Kostelec. Next there is described the current traffic situation in the town. The second part of the work focuses on the analysis and solution of the difficult places.
Description
Citation
ZELINKA, M. Analýza dopravy a návrh zlepšení ve městě Červený Kostelec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Niedoba - tajemník, Ing. Jakub Niedoba - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-03
Defence
Během své prezentace s názvem "Tepelný komfort cestujících na zastávkách hromadné dopravy" pohovořil o stávajícím stavu železniční a dopravní situaci v městě Červený Kostelec, analýze nehodovosti v daném městě. Dále student mluvil o problémech na ulici Sokolská s vyhodnocením problémových míst a následně navrhl zlepšení těchto nevhodných míst a problémových úseků. Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Michal Radimský Ph.D. : 1) V práci nesprávně uvádíte, že je na ulici Sokolská nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi povolenou a dovolenou rychlostí. 2) Bylo by vhodné udělat z ulice Sokolské „Zónu 30“? Vysvětlete důvody, proč ano nebo ne. 3) Jaká je na ulici Sokolská intenzita cyklistů? Nebylo by vhodné zde udělat nějaká opatření pro cyklisty? Otázky oponenta byly zodpovězeny Následovaly dotazy členů komise: Ing. Richard Svoboda, Ph.D.: 1) Je parkování na silnici nutné? 2) Jaký je rozdíl mezi imisemi a emisemi? Ing. Radim Kolář, Ph.D.: 1) Kde sídlí problémová firma kterou jste zmiňoval a jak to že město povolilo vjezd nákladních automobilů do centra města? 2) Je nehodovost na tomto úseku vyšší než v jiných částech města? Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA:: 1) Z jakého důvodu jste si zvolil ulici Sokolskou a ne problematické náměstí o kterém jste hovořil, a co jste tam přesně řešil? 2) Opravdu jste z uvedeného portál zjistil všechny nehody v daném úseku? 3) Proč ve vašem návrhu nebyla provedena úprava dopravního značení? Mohla by tato úprava zlepšit dopravní situaci na ulici? 4) říkal jste že se na ulici se vytvářejí kolony, víte jak dlouhé tyto kolony bývají? Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.: 1) Mohl by jste mi vysvětlit váš návrh problémového řešení popřípadě ukázat nějaké výkresové řešení? 2) Která z analýz/ analytická data je zpracována přímo Vámi tedy nejsou použity analytické data z jiných zdrojů? Ing. Eva Vítková, Ph.D. 1) Splnil jste cíle které uvádíte ve Vašem zadání diplomové práce? Otázky zodpovídal váhavě, neodborně a neúplně
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO