Statické řešení bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickou analýzou bytového domu. Zadáním práce je navrhnout a posoudit konstrukce přístavby bytového domu. Posouzení konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1992-1-1.
Diploma thesis deals with the design and static analysis of an apartment building. The main task of thesis is to design and access the constructions of an expension of an apartment building. The assesment is carried out according to the ČSN EN 1992-1-1.
Description
Citation
BRÁZDIL, J. Statické řešení bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - předseda, doc. Ing. František Girgle, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - člen, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou práci komisi ve formě prezentace. Následně reagoval na otázky, či připomínky oponenta práce. Dotazy komise k obhajobě závěrečné práce: 1) Jakým způsobem byla navržena smyková výztuž průvlaku a respektuje průběh posouvajících sil? Na jaké vnitřní síly byl dimenzován průvlak? Je navržená výška průvlaku dostačující a jakým způsobem byla navržena? (dotaz: doc. Girgle) - student odpověděl pouze částečně 2) Výkresy tvaru jsou nedostatečně zakresleny, jakům způsobem máte zakreslenou výztuž stropní desky a z jakého důvodu je takto provedena? (dotaz: Ing. Zlámal) - student odpověděl částečně 3) Z jakého důvodu nabyl průvlak modelován jako prut? (dotaz: doc. Lavický) - student odpověděl částečně 4) Z jakého důvodu bylozvoleno větší krytí výztuže u desky D3? Má toto zvýšení krycí vrstvy opodstateněné odůvodnění z důvodu vyššího ohybového namáhání? (dotaz: Ing. Zlámal) - student odpověděl nesprávně 5) Neuvažoval jste o změně rozměrů navrženého žebra? (dotaz: Ing. Zlámal) - student neodpověděl uspokojivě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO