Chování sendvičových kompozitních panelů při namáhání ohybem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Příspěvek prezentuje ověření chování kompozitních nosníků na bázi FRP materiálů, které byly provedeny v různých konfiguracích, tak aby umožnily popsat vliv povrchové vrstvy laminátu a vliv spoje nosníku v místě stojiny a pásnice na výsledné chování konstrukčního prvku. Jeho využití spadá zejména do oblasti agresivního prostředí (např. ČOV), kde tyto materiály, oproti železobetonu, vykazují vyšší odolnost a stálost. Optimálním využitím kompozitních materiálů, vzniká kompozitní nosník s relativně vysokou tuhostí, únosností a vysokou odolností vůči agresivnímu prostředí při velmi nízké vlastní hmotnosti. Výsledkem provedených experimentů je pak zejména popis chování kompozitního nosníku, vliv povrchové vrstvy laminátu a stanovení fyzikálně-mechanických parametrů sendvičové konstrukce.
This paper presents verification of the behaviour of FRP-based composite beams under four-point bending test, which. were made in different configurations to describe the effect of the laminate surface layer and the effect of the joint between the beam at the web and the flange on the resulting behaviour of the structural element. Its application is mainly in the field of aggressive environments (e.g. wastewater treatment plants), where these materials show higher durability and stability compared to reinforced concrete. The optimum use of composite materials results in a composite beam with relatively high stiffness, load-bearing capacity and high resistance to aggressive environments at very low self-weight. As a result of the experiments, the behaviour of the composite beam, the influence of the laminate surface layer and the determination of the physical-mechanical parameters of the sandwich structure are described.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 238-243. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO