Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy způsobu chování v různých situacích. Doprava je jistě jedním z významných fenoménů, se kterými se děti setkávají od útlého věku, a to nejen jako její pasivní účastníci na zadních sedadlech automobilů, ale začínají v ní být aktivními účastníky jako chodci, cyklisté či koloběžkáři nebo jako bruslaři a skateboardisté, jako svébytní uživatelé hromadné dopravy. Dopravní výchova je do vzdělávacího procesu často zařazována jen ve formě jednorázových akcí, avšak není zpravidla součástí systematického vzdělávacího plánu. Nadto děti přebírají od svých pedagogů vzorce jejich chování při vycházkách mimo areál školky. Podle zjištěných informací se ukazuje, že vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách či středních pedagogických školách se zabývá dopravní výchovou spíše okrajově či vůbec. To je identifikováno jako riziko pro utvářející se způsoby chování dětí v dopravě s přesahem do jejich dospělosti. Prezentovaný článek popisuje uskutečněný výzkum v oblasti dopravního vzdělávání předškolních dětí i jejich učitelů a charakterizuje rizika, která z něho vyplývají.
Kindergartens have gradually shifted from childcare facilities to a distinct part of the education system. Here, children acquire basic social skills and prepare for school education. Here, the foundations of how to behave in different situations are formed. Transport is certainly one of the important phenomena that children encounter from an early age, not only as passive participants in the back of cars, but also as active participants as pedestrians, cyclists or scooterists, or as skaters and skateboarders, as users of public transport in their own right. Traffic education is often included in the educational process only as one-off events, but is not usually part of a systematic curriculum. In addition, the children take over from their teachers the patterns of their behaviour in traffic when they go out outside the kindergarten premises. Obtained information shows that education of teachers at universities or secondary schools of education deals with traffic education rather marginally or not at all. This is identified as a risk for children’s formative behaviour patterns with overlap into their adulthood. The presented paper describes the research conducted in the field of traffic education of preschool children and their teachers and characterizes the risks that result from it.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 44-47. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO