Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá chováním proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů. V první, teoretické, části práce jsou popsány základní charakteristiky a vlastnosti elektrických přístrojů. Pozornost je věnována proudovému chrániči, jeho konstrukční části, druhy, parametry a typy. Dále jsou zde probrány normativní požadavky proudového chrániče typu A při zkouškách. Druhá část je částí praktickou. Proudový chránič je podroben nesinusovým reziduálním proudům se stejnosměrnou složkou (dle normy), čímž se kontroluje jeho schopnost správné činnosti, tj. chránič je schopen vybavit. V závěru práce je uvedena vzorová laboratorní úloha, která demonstruje ověření chování proudového chrániče při vypínání nesinusového proudu.
This bachelor deals with behaviour of a residual-current device during disconnection non-sinusoidal residual current. In the first, theoretical part, basic characteristics and properties of electrical devices are described. Attention is devoted to residual-current device, its structural part, parameters and types. Afterwards, there are described normative requirements of the residual-current device type A in the course of tests. The second part is a practical part. The residual-current device is subjected to residual currents with direct current components (according to the standard), thereby it is checked if it works correctly, it means, if the device is capable of being cut off, At the end of the bachelor, where is a sample laboratory task that demonstrates a check the behavior of the residual-current device at switching off the non-sinusoidal current.
Description
Citation
HORKÝ, J. Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Chrobák (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-06
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů. Student popsal návrh žádaného přípravku včetně praktické ukázky výsledného produktu. Vysvětlil různé části navrženého přípravku a použití ve vytvořené laboratorní úloze. Na otázky oponenta i komise odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO