Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Oravec, Jakub; Šikula, Ondřej; Kalousek, Miloš; Čekon, Miroslav
Dizertačná práca sa venuje modelovaniu, analýze a optimalizácii tepelne aktivovaných základových pilót s využitím vlastného vyvinutého numerického softvéru Epile. Bola vykonaná citlivostná analýza krátkych energetických pilót a vytvorený hlboký regresný neurónový model na predikciu energetického zisku pilóty. Implementovaná bola Bayesovská optimalizačná metóda na hľadanie optimálnych parametrov energetických pilót s cieľom maximalizovať finančný a energetický zisk.
Item
Vliv povrchové úpravy na degradaci konstrukční desky na bázi dřeva vlivem působení vlhkosti
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kratochvílová, Erika; Šlanhof, Jiří; Schmid, Pavel; Petro,, Marek
Cílem disertační práce je optimalizace povrchových úprav OSB desek za účelem zvýšení jejich odolnosti proti vlhkosti. Jedná se o souhrn výzkumu, při kterém bylo experimentálně ověřováno, zda aplikace povrchové úpravy může mít významný vliv na snížení bobtnání a růstu hmotnosti OSB desky v příčinné souvislosti s absorpcí vody a také zpomalit vzlínání vody v OSB desce. Dále bylo ověřováno, zda by mohla aplikace povrchové úpravy pouze na řezné hrany výrazně ovlivnit pronikání vody do OSB desky. Některé použité zkušební metody vycházely z evropských technických norem, ale byly modifikovány, aby bylo možné stanovit, jaký vliv může mít aplikace povrchové úpravy na OSB desky z dlouhodobého hlediska. Také byla navržena a provedena alternativní metoda zkoušení, jejímž účelem bylo získat představu o vzlínání vody v OSB desce. Zkoušeno bylo celkem 8 druhů na trhu běžně dostupných povrchových úprav, které nevyžadovaly žádné speciální úpravy povrchu desky před jejich aplikací. Na základě získaných výsledků bylo provedeno vzájemné srovnání a vyhodnocení jejich účinků.
Item
Biotechnologické produkce polyhydroxyalkanoátů svyužitím extrémofilních purpurových bakterií
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Rubanová, Blanka; Obruča, Stanislav; Samek, Ota
Předložená diplomová práce se zabývá studiem metabolismu polyhydroxyalkanoátů (PHA) u extrémofilních purpurových bakterií, konktrétně bakterií Rhodoblastus acidophilus a Rhodobaca barguzinensis. Schopnost bakterií syntetizovat PHA byla zkoumaná při kultivaci v různých médiích a při využití různých zdrojů uhlíku. Nejprve byly určeny nejvhodnější podmínky (objem média, přítomnost světla, doba kultivace) pro kultivaci inokula. Následně byl pomocí plynové chromatografie zkoumán obsah PHA v bakteriích kultivovaných v různých médiích a za přídavku různých zdrojů uhlíku. Pro lepší charakterizaci metabolismu a morfologie bakterií byly dále použity metody skenovací transmisní elektronové mikroskopie (STEM) a infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). Schopnost bakterií syntetizovat PHA byla zkoumána i na úrovni genotypu, a to metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). V bakteriální DNA byla detekována přítomnost genu phaC, který kóduje PHA syntázu I. třídy. Dále byl proveden experiment, při kterém byly bakterie kultivovány v podmínkách příznivých pro syntézu mikrobiálních pigmentů (karotenoidy a bakteriochlorofyl a). Absorpční spektrum extrahovaných pigmentů bylo měřeno pomocí UV-VIS spektroskopie.
Item
Vývoj a charakterizace vysokoproteinových rostlinných jogurtů
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Smatana, Igor; Pořízka, Jaromír; Vítová, Eva
Diplomová práca bola zameraná na výrobu a charakterizáciu rastlinných jogurtov so zvýšeným obsahom proteínu. Cieľom bolo navrhnúť a optimalizovať receptúru nových rastlinných výrobkov. Motiváciou tejto práce bol stále rastúci dopyt po rastlinných alternatívach potravín v posledných rokoch. Teoretická časť bola zameraná na trend rozvoja alternatív mliečnych výrobkov ako aj výživových výziev spojených s modernými diétami ako sú vegetariánstvo a vegánstvo. Na nutričný význam bielkovín a zloženie bielkovín rastlinného pôvodu. Na vplyv živých baktérií na ľudské zdravie, ale aj na bežné analytické metódy na stanovenie reologických a senzorických vlastností. V experimentálnej časti boli popísané nami použité metódy prípravy a charakterizácie nových rastlinných vysoko proteínových jogurtov. Z výsledkov vyplynulo, že najväčšou výzvou pri výrobe rastlinných jogurtov, bez pridaných stabilizačných látok, je docieliť prijateľnú textúru, aby výrobky neboli ani príliš riedke ani príliš tuhé, s tým, aby sa zachovali vhodné senzorické vlastnosti. U výrobkov s prídavkom 20 g mandľového proteínu bola táto textúra takmer dosiahnutá, s tým, že boli zachované vhodné senzorické vlastnosti. Naopak u výrobkov obsahujúcich 10 g mandľového proteínu a 6 g hrachového alebo ryžového proteínu bola textúra neprijateľná a výrobky sa rozdeľovali na 2 fáze.
Item
Možnosti zpracování plodů méně známých druhů ovocných dřevin
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Vachta, Jonáš; Mikulíková, Renata; Hudečková, Helena
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití plodů kdouloně obecné (Cydonia oblonga), mišpule obecné (Mespillus germanica) a kdoulovce ozdobného (Chaenomeles speciosa) pro potravinářské účely, konkrétně pro výrobu želé a džemů. Cílem bylo vytvořit produkt, který by dobře zachycoval charakter použitého ovoce, zachoval jeho výhodné vlastnosti, jako jsou vůně a obsah bioaktivních látek a zároveň byl příjemný pro spotřebitele. Byly připraveny celkem tři typy produktů, a to želatinové želé, agarové želé a džem pro každý druh použitého ovoce. Vzorky produktů byly podrobeny senzorickým analýzám, které měly za cíl zjistit optimální přídavek cukru do produktu, zjistit celkovou spotřebitelskou přijatelnost jednotlivých vzorků, a v případě želé také porovnat senzorické vlastnosti želatinové a agarové varianty. Pro chemické analýzy byly připraveny modelové vzorky, složením odpovídající nejlépe senzoricky hodnoceným vzorkům z každého typu produktů. Studován byl celkový obsah polyfenolů, celkový obsah flavonoidů, obsah vitaminu C, obsah lipofilních pigmentů, ubichinonu a fytosterolů a zastoupení těkavých látek v jednotlivých vzorcích. Výsledky analýz ukázaly, že džemy, jakožto tepelně zpracované výrobky, si zachovaly obecně větší množství bioaktivních látek v porovnání se vzorky želé, a v určitých případech i větší množství než vzorky plodů. Vzorky želé si naopak zachovaly větší množství původního aroma ovoce.