MAREK, S. Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zelenka, Michal

Student Stanislav Marek vypracoval bakalářskou práci samostatně s využitím pravidelných konzultací. Teoretická část práce popisuje princip činnosti tepelné nadproudové spouště v elektrických přístrojích a uvádí požadavky kladené na bimetal, jakožto základní konstrukční prvek spouště. V popisu principu činnosti samotného bimetalu se vyskytují nesrovnalosti (uvedený obrázek vzhledem k popisu). V praktické části student provedl výpočet volného průhybu bimetalu v termomagnetické nadproudové spoušti kompaktního jističe nízkého napětí. Provedený výpočet následně ověřil měřením. Obrázky týkající se měření vykazují nepřesnosti. Úkolem bylo také ověření časově závislé části vypínací charakteristiky jističe v souvislosti se smluveným vypínacím a nevypínacím proudem, což považuji za nejdůležitější část měření. Tomuto úkolu však není v práci věnována dostatečná pozornost a mohl by být více rozveden. Tvůrčí přístup studenta k řešení problému nebyl příliš velký. Stejně tak samostatnost a iniciativa při zpracování tématu. Vlastní přínos studenta v práci je tedy velice malý. Většina textu (struktura odstavců, formulace vět) v teoretické i praktické části je převzata z cizích zdrojů, uvedených v seznamu literatury. Vlastního textu je zde velmi málo. Z formálního hlediska práce neobsahuje závažné nedostatky. I přes zmíněné výhrady byla práce splněna ve všech bodech zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Šimek, David

Student Stanislav Marek měl za úkol popsat princip funkce tepelné nadproudové spouště v kompaktním jističi, uvést požadavky kladené na bimetalový prvek tepelné spouště a výpočtem a měřením ověřit tepelnou časově závislou spoušť v konkrétním přístroji. Anglický překlad abstraktu vykazuje slabší znalost angličtiny. Některá klíčová slova, jako napříkad „měření“ jsou příliš obecná. Abstrakt a klíčová slova se nápadně podobají diplomové práci vedoucího práce Ing. Michala Zelenky. V kapitole 2.3 je popsaný princip činnosti bimetalu, bohužel obrázek nekoresponduje se slovním popisem v textu, v obrázku je prohozena aktivní vrstva s vrstvou pasivní, respektive není vůbec označeno, která vrstva je pasivní a která aktivní. Obrázek 3 b – dva kovy, které zde mají být oddělené, aby byla vidět rozdílná délka při změně teploty, jsou spojené, navíc znaménko nerovnosti v textu je opačně, na rozdíl od znaménka u obrázku. Popis principu funce bimetalu se tímto stává nepřehledným a mírně zmateným. Kapitola 3 a 4 je opět nápadně podobná diplomové práci vedoucího. První věta v kapitole 4.1.5 je nelogicky propojena v souvětí s druhou větou. V některých případech v práci chybí mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou. Větná skladba závěru je místy nelogická. Autor uvádí, že navazuje na diplomovou práci vedoucího, nicméně neuvádí čím. Ve většině je totiž práce stejná, jediné co je zde navíc je měření vypínacího času při průhochodu smluveného vypínacího a nevypínacího proudu přístrojem, což bych považoval za nejvíce přínosnou část práce, tímto se bohužel zabývá pouze zanedbatelný zlomek práce a pouhá dvě měření. Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedenými výhradami.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 91610