SÝKORA, T. Deformačně napěťová analýza membránové spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Sýkory je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu membránové spojky. Ke zpracování diplomové práce pan Sýkora přistupoval zodpovědně a pracoval na ni dle vhodně navrženého harmonogramu, pravidelně se účastnil konzultací, na které se připojoval, respektive docházel připraven. Student postupoval dle logicky zvolených kroků od získání dostatečného množství informací pro řešení daného úkolu. Práce je psána přehledně a čtivě a je zpracována na velmi dobré úrovni z hlediska stylistiky a grafické úrovně. Velmi pozitivně hodnotím počet numerických simulací, které student vyhodnotil a snahu vyvozovat ze získaných informací závěry. Při zpracování diplomové práce student prokázal nejen schopnost aplikace nabytých znalostí pro řešení daného komplexního úkolu, ale i na základě dostupných zdrojů schopnost rozvíjet své znalosti. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za dostatečné vzhledem k zaměření práce. Cíle diplomové práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Diplomová práce pana Sýkory je zaměřena na využití výpočtového modelování při návrhu, respektive optimalizaci tvaru membrány spojky. V úvodní části práce jsou krátce a přehledně popsány jednotlivé typy spojek a následně je na základě provedené rešerše dostatečně popsán důvod, proč je nutné se membránou spojky zabývat – jak fungují a s jakými poškozeními se v praxi setkáváme. Následně je již věnována pozornost tvorbě výpočtového modelu spojky. Velmi pozitivně hodnotím přístup studenta, kdy byl výpočtový model odladěn na zjednodušené variantě a následně byly poznatky přeneseny na komplexní výpočtový model. Jednotlivé dosažené výsledky jsou zpracovány na velmi dobré úrovni s dostatečným popisem. Práce je zpracována přehledně a logicky, přičemž jednotlivé kapitoly jsou obsahově vyváženy. Student prokázal, že je schopen aplikovat znalosti nabyté během předcházejícího studia na řešení daného komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140208