GROSS, K. Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student během studia i při tvorbě závěrečné práce prokázal svůj talent a nadání úspěšně tvořit ve zvolené pracovní profesi

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Diplomant Kamil Gross přistupoval k celému studiu na naší fakultě s velkou zodpovědností a snahou odvést dobrou práci. Mohu tak soudit nejen podle společných setkávání nad jeho závěrečným projektem, ale i dle dalších ateliérových prací, které na našem ústavu zpracovával. Oceňuji u něj nejen vývoj ve vnímaní důležitosti architektonicko kompoziční složky navrhovaných objektů a tvorby architektonického prostoru. Jeho stavebně technické znalosti jsou velmi dobré, během studia se zlepšily a budou mu dobrým základem pro jeho budoucí praxi a realizace.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zdvomka, Ondřej

Jsem naprosto spokojen s rozborem, vytčenými cíli a zpracováním diplomové práce, stejně jako s obeznámením s tématem. Výtky směřují k abstrakci analýzy, dialogu s odlišným prostředím a možnosti většího zamyšlení nad zvolenou formou odpovědí na otázky, které si tématem autor zvolil - jak vyjádřit to, co vyjadřují podobné stavení v Koreji v Česku, při zachování tváře venkova. Což je nutné přičíst tomu, že jde o extrémně komplikované téma, na které málokdo dokázal odpovědět, aniž by se přiklonil na jednu nebo druhou stranu. Zde se daří balancovat za cenu opravdu zdatné práce s estetikou, nicméně při pominutí hlubšího významu vytvářené architektury a její reakce na prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Ač návrhu předchází pečlivá analýza vesnice, a teze citlivého přístupu a zasazení do vesnického kontextu, urbanistické řešení prakticky nereflektuje podněty a podmínky které v okolí daného místa panují. Stejně tak analýza korejského stavitelství a filozofie stavby chrámů nevede k tvořivé odpovědi na zkombinování dvou filozofií, dvou kontextů. I přístup kombinace dvou přístupů nereflektuje fakt, že se nekombinuje chrám s chrámem, ale statek s chrámem. Návrh nakonec opomíjí jak svah za stodolou, tak měřítko a proporce ostatních staveb, a omezuje se na dotvoření dvoru. To implikuje problémy v následující části architektonického řešení. Koncept nakonec končí i základního schématu dvora s ochozy. Zajímavé je, že například sauna a sklad nářadí už jsou nějakou formou polemiky s krajinou, a je škoda, že jde pouze o tyto objekty, které se vysvobozují ze sevření dvora.
Architektonické řešení B Chyby z urbanistického řešení se následně přenášejí i do architektonického řešení, nicméně se omezují pouze na proporční nesoulad a neodpovídající měřítko. Samotné architektonické řešení je naopak již zdařilé. A tak zatímco autor v analytické a urbanistické části pouze sklouznul po povrchu, jakmile se dostane do úrovně architektonických prvků a návrhu půdorysu dokáže zdatně navrhovat a kombinovat prvky, napodobovat styly, a formálně odpovídat na kontext ve kterém se pohybuje a na zadání. Esteticky jsou jednotlivé prvky domu kombinovány zdatně, ladí k sobě navzájem, k vesnici, jde o zdařilý pelmel, který formálně jakési řešení splynutí dvou světů přináší. Nejde ale o abstrahování a znovu vyjádření ve vesnické, středoevropské formě.
Provozní řešení A Důkladná příprava a osobní zkušenosti autora se projevují na vyhovujícím provozním řešení, které je do jisté míry i ovlivněno stávajícím stavem.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je v pořádku, nicméně je škoda, že se více neinspirovalo korejským stavitelstvím, a že více nepoužívá dřeva už v nosné části.
Formální úroveň A Grafické zpracování je velmi zdařilé, vizualizace jsou bezchybné stejně jako úroveň sdělování jednotlivých informací o konceptu, technickém řešení i filozofii návrhu
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 133665