PLÁVKA, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autor v průběhu zpracování provedl několik dispozičních návrhů pavilonů, které vynikaly bohatostí navrhovaných dispozičních schémat, zároveň však vždy zásadně trpěly absencí základního konceptu. Výsledný návrh je založen na diskutabilním konceptu nového " čestného dvora", je však oslabován až formálním (na kopii založeným) řešením zahrady a grafickou prezentací. Otázky a náměty k obhajobě: Popište skladbu podlahy v systému podlahového topení a volbu materiálů v této konstrukci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D často nekoncepční přístup, s problematickým odevzdáním části závěrečné práce
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Suchánek, Radek

Autor se v průvodní zprávě věnuje pouze severní části předpolí Květné zahrady, která je evidentně spolu se vstupním objektem těžištěm jeho zájmu. Rozšíření o edukační a výstavní centrum je řešeno jako zopakování koncepce Čestného dvora, tj. kompozice křídel do tvaru U. Dvě nové křídla obsahují prodej zahradních výrobků, kavárnu a výstavní prostory. Autor uvádí jako inspirační zdroj "klasicizující" Čestný dvůr, osobně bych výraz přirovnal spíše k Mussoliniho architektuře E.U.R. v Římě. Následuje Holandská zahrada, kde záhony květin jsou uspořádány do kompozice připomínající pozdní díla Pieta Mondriana. Poté je v situaci neidentifikovatelný objekt, který je označen jako "externí pavilon", na vizualizacích se však projevuje pouze jako základ? Následuje pomerančová zahrada a objekt skleníku, kterému autor věnuje velkou pozornost. Jižní část se skládá z voliéry, kašny jež má připomínat Králičí kopeček a plochy jež slouží hospodářskému zázemí Květné zahrady, v níž nejsem schopen objevit jakoukoliv myšlenku. Celková koncepce zahrady se jeví jako chaotická, beroucí různé citace bez něčeho co by se dalo nazvat konceptem. Musím konstatovat, že práce je nepřehledná (zmatené legendy, nesouhlasí půdorysy a perspektivy atd.) a průvodní zpráva, jež je vodítkem nejen pro oponenta, absolutně nedostatečná. Za klad práce považuji pečlivě zpracovanou rekonstrukci vstupního objektu a detail konstrukčního řešení skleníku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E
Architektonické řešení E
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň E
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 22986