SEDLÁK, V. Vztah rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Semela, Marek

Celkově je uvedená problematika uchopena poměrně zdařile a z různých pohledů. Složitost uvedené problematiky a vzájemné souvislosti nelze shrnout v tomto typu práce zcela komplexně, proto navrhuji hodnocení výborně. Diplomant konzultoval svou práci s vedoucím a projevil samostatnost a schopnost řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle předložené práce byly z velké části splněny s jednou výjimkou, a to konkrétnější definicí či pokusem o vztah mezi rychlostí a následky.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části posluchač správně představil související pojmy, právní úpravu rychlosti a vzdálenosti vozidel, statistiky nehodovosti, aktivní bezpečnostní prvky i trestně-právní a přestupkovou rovinu uvedené problematiky.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V analytické části se věnoval souvisejícím vztahům a souvislostem s možným překročením rychlosti, analyzoval reálné nehody (mohlo jich být více) a řešil částečně a teoreticky vztah mezi rychlostí a následkem dopravní nehody s analýzou jednotlivých vlivů.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce má poměrně dobrou úroveň z důvodu širšího záběru.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosem práce je zejména shrnutí vybraných podkladů k uvedené problematice a pohled na problematiku rychlosti komplexněji, než jen na faktor porušování pravidel.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Bez připomínek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Bez připomínek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Práce obsahuje poměrně obsáhlé shrutí dostupných závěrů, publikovaných k danému tématu. S oheldem na téma bych však očekával podstatně širší praktickou část, tedy analyzování mnohěm většího vzorku silničních dopravních nehod s vyčíslením následků a následně pokus o stanvoení závislosti těchto následků na zjištěné rychlosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C S nosným tématem práce se diplomant, kromě řady citací, vypořádal pouze v závěru práce slovy "Rychlost jízdy vozidla ovlivňuje následky SDN maximálním možným způsobem, a to ve všech směrech". Toto tvrzení je samozřejmě pravdivé, avšak mohlo být šířeji rozvedeno.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení C Práce je v podstatě pouze souhrnem citací jiných publikací, závěrů znaleckých posudků a obsahuje několik výpočtů na úrovni nejvýše středoškolské fyziky. Tedy o obtížnosti lze sotva hovořit.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce shrnuje dosud publikované závěry, učiněné v této problematice. V tomto smyslu má tedy teoretický přínos, nicméně potenciál dalšího využití se jeví jako menší, než by diplomové práci mělo odpovídat.
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71865