KATOVSKÁ, K. Městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Velmi kvalitně zpracovaná práce s jednoduchou a přehlednou koncepcí a řešením včetně vazeb na okolí s důrazem na zeleň uvnitř i vně budovy. Řešení zeleně je vůbec velmi dobře zpracováno což jenom podporuje jasné koncepční řešení. Poněkud diskutabilní je forma břidlicového obkladu hlavní budovy. Vizualizace by rovněž zasloužily větší pozornost. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Jakým způsobem je řešeno zasklení zimní zahrady? 2) Jakým způsobem je řešen únik osob z jednotlivých provozů při požáru?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Javůrek, Radim

1. Kompaktní tvar s průchozím prostorem uprostřed s otevřením do zintimnělé venkovní zahrady považuji za pozitivum. Chodník o šířce tak 70cm na severní fasádě je nešťastně malý, jak pro řešení zásobování restaurace možná, tak zejména pro chodce. Měřítko stavby je adekvátní. Zasazení do zeleně je v tomto místě nutné, nejedná se jen o zelené puntíky, ale o promyšlenou výsadbu zahrady včetně bariérové zelené k okružní komunikaci. 2. Architektura objektu lázní se snaží být velmi decentní, složená jakoby ze dvou hmot. Černá břidlicová hmota - striktně obsahuje provozy relaxační - přiznává okna a dominuje v kontrastu k zeleni. Hmota obložená dřevěnými horizontálně natáčejícími se lamelami vybízí k otevření či prosklení druhé vrstvy fasády, ale není tomu tak. Jde v podstatě o formální hru lomu světla a stínu toliko na fasádě. Tato část objektu v sobě opět striktně uchovává přidružené funkce, šatny a komerční prostory. Návrh vypovídá o citlivém přístupu k materiálům a jeho estetickém působení v různých podmínkách povětrnosti. Uvnitř domu zcela chybí interpretace autorčiny práce s přirozeným horním osvětlením, což je zejména v centrálním prostoru přes 2 podlaží velká škoda. 3. Provozní řešení se dá považovat za velmi čisté a očekávatelné. Diskutabilní je řešení provozu zázemí restaurace a stejně tak rampa okolo centrálního bazénu se sklonem 7,2% a délkami 7 m. 4. Konstrukce je racionální. Detaily vypovídají o schopnostech autorky vypořádat se s technickými požadavky na stavbu. 5. Formální úroveň je na velmi dobré grafické úrovni. Strohá, avšak dobře vypovídající. Prezentaci architektonického návrhu výrazně chybí perspektivy z interiérů domu. Pro budovu určenou k relaxaci a odpočinku člověka a vzhledem k přepokládané investici, by pro prezentaci návrhu neměla chybět.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
82

eVSKP id 31878